SUGlabori

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

labori

REVO: labori


Abelo laborista. Agi ŝultro ce ŝultro (kunlabori akorde). Akceli la laboron, kiu alie povus senfine treniĝi. Ami filon, amikon, hundon, kafon, liton, honoron, laboron, ĝuon, la novon. Antaŭ la lango, laboru la cerbo. Bagno (punlaborejo). cerblaboristo. Certigi al la laboristoj justan salajron. datumtraktado, datumprilaboro. Egala pago por egala laboro. Ek al la laboro: Kuraĝe entrepreni ion. El la tuta koro : ami, ĝoji, ridi, labori. Elekti la pli facilan parton, flankon de la laboro. Esti pagata laŭ sia laboro. Esti superŝutita de laboro. Farigi per sia frato sian malfacilan laboron. Febre sin ĵeti al la laboro. Frakcia laboro sub la influo de agitantoj, minacanta la unuecori de la partio. Havi hororon de la laboro. Heroo de la socialista laboro (laborbrigado). Horpage, kvantopage labori. Kabineto (por labori). kamplaboristo. Kia estas via laboro, tia estas via valoro. Komenco bona laboro duona. Kultismo (afekta, rafinita prilaboro de la stilo). kunlaboranto. Kunlabori ĉe gazeto. Kurbiĝi de multa laboro. La 8-hora labortago. La direkcio decidis redukti la nombron de la laboristoj. La merkato pri laborforto. labor'isto. labor'tago. labor(it)aĵo. Laborakcidento. Laborborso. labordonanto. Laborenspezo. laborestro. Labori el la tuta koro. Labori ĝis elĉerpiĝo de sia forto. Labori plu (= daŭrigi la laboron), per propraj fortoj, por malgranda salajro, laŭ la mezuro de siaj fortoj, por komuna utilo. laborigi la cerbon. Laboristaj centraloj. laboristaro. Laboristo simpla, specialigita, alte kvalifikita. laboristo. laborkapabla. laborloko. labormerkato. Laboro estas balzamo kontraŭ ĉagreno. Laboro finita, ripozo merita. Laboro homon nutras. Laboro lumas la solecon. Laboro ne estas hontinda. Laboro urĝas, premas, nobligas. Laboro vana, intensa, laciga, herkula, sizifa. Laboron! Panon!. Laborperejo. labortablo. laborulo. Laŭ sia laboro laboristo taksiĝas. Li faris mienon kvazaŭ li laborus. Li faris mienon, kvazaŭ li laborus. Li havas konsciencon, ke la fruktoj de lia laboro neniam pereos. Li ne kuras post la laboro. Li perdis sian laboron, kaj de afliktiĝo li malsaniĝis. lignolaboristo. Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron. Mallaborema, "pigra". Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro. Mi estas nun absolute ne kapabla por iu laboro, ne kapabla je io. Mia laboro valoras kelkoble pli, ol kiom vi donas al mi por ĝi. Morgaŭ estas la amata tago de la mallaboremuloj. Multope ni pli frue finos la laboron ol unuope. Ni povas meznombre perlabori ok dolarojn. Organizaĵo por Ekonomiaj Kunlaboro kaj Evoluigo. Partoprenigi la laboristojn en la profitoj de la entrepreno. Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro. per'labori. peza laboro. Plenumi la mastrumajn laborojn. Porlabora pago. Postuli akceladon de la laboro, de la laborkadencoj. Postuli la prezon de sia laboro. Prilabori la teron. Profundiĝi en la laboro. Publika asistado al la laborkripluloj. pun'laboroj, bagno. punlaborejo. Redukti la nombron de la laborhoroj. Revalorigi la aĉetpovon de la laboristoj. Rolon lerni, provi, prilabori, forgesi. senlabora. Senlaboreco estas la patrino de ĉiuj malvirtoj. senlaboreco. Senlaborulo. Sidi, droni en la laboroj, ĝis super la oreloj. Striko : sovaĝa (nesindikata), loktena (la laboristoj restas sur la laboriokoj), lanteca (ili laboras "lante"), surpriza. Taglaboristo. Triskipa laboro. utila laboro. Vana laboro. Vana teoria, laboro kaj senutila batado de vento. Vino laboras (= fermentas). Vivi de sia laboro. Vortludo: Kontraŭknalo : labori fiŝe kaj muse ; Labori fuŝe kaj mise.


adapti. Akiri sian vivpanon, siajn vivrimedojn. aleno. alezi. amboso. anso. Aperis granda strikondo. Arbitracii konflikton socialan. Aŭtomacio. Avara je helpo. bastono. Batadi venton. Blokado de la salajroj. Blovis vento de striko. bolto. bor'ilo. bori. cirkelo. cizeli. Ĉerpi akvon per kribrilo. Ĉiu klopodu en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio. ĉiz'i. ĉiz'ilo. ĉizi. dampi. deĵori. desegni. Doni al iu bonegajn atestojn. Draŝi fojnon. drato. drilo. dungi. Dungito. Efika helpo. eizeli. ekipi. Ekspansio. Ekspluatado de homo fare de homo, de homo al homo. Ekspluati la proletaron. Eluzi siajn fortojn por vanaj penoj. emerito. En mia kampo kaŝas sin trezoro. enspezi. Erpi la maron. eskalo. Esprimi la bedaŭron ne povi helpi iun. Esti absorbita de sia okupo. Esti bolanta de energio. fabriki. faceti. fajl'ilo. fajli. fandi. farbi. fendi. ferio. fiksi. filtr'(il)o. filtr'i. filtri. fleksi. forĝi. forĝi. fos'i. fos'ilo. frezi. funelo. fuŝi. Gajni sian vivtenon per la ŝvito de sia frunto. Gapanta nenifarulo. garni. glui. Ĝui tempeton de neokupiteco. hak'i. hak'ilo. haki. hardi. Havi multon por fari. Havi neniun okupon. Helpate de neniu, mi. honorario. instrumento. kalfatri. Kalkuli la muŝojn. kariero. Kio estas via okupo? Kiom eblas fari per homaj kapabloj. Kiom vi "lukras"?. kojno. Konfesi la vanecon de siaj penoj. Konscience fari sian taskon. konstrui. kontrakto. kriko. krisolo. Kun la helpo. La 40-hora semajno. La dunganto devas pagi la duonon de la sociala asekuro. La kvina rado ĉe veturado. La plena dungiĝado estas la ĉefa postulo de la sindikatoj. lanterno. lasero. Laŭjara dungito. Laŭnatura inklino al malpenado. Leĝo pri minimuma peno. Li havis bonan porvivaĵon, eĉ iom pli. Liberalismo, Direktismo. liniilo. lubriki. Lukra okupo, posteno. luti. Malasiduismo estas formo de sabotado. martelo. masoni. maŝino. Mediacio. Melki virkapron. Metiisto, metilernanto (tempo de provado de metilernanto). metio. mezuri. Min doloras la nepovado helpi vin. modli. mueli. muldi. munti. Ne faru hodiaŭ, kion vi povas morgaŭ farigi. Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ. Nenifari piedbalance. Neniun helpanton plu mi deziras. Niveli la klasojn sociajn. Nomis la leporo la testudon pigra (fablo Kalocsay). Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras. ofieo. Oni devas taksi homon laŭ liaj meritoj. Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni. ortilo. pagi. Pandona okupo. Paroloj en vento. Paternalismo. paŭzo. Peni per ĉiuj fortoj. peniko. pensio. pes'i. pes'ilo. pinĉ'ilo. pinĉi. pisti. plekti. Plena dungiteco. plialtigi la salajron. poluri. Por kiu okupo vi sentas vin kapabla?. posteno. premi. Preni la bovon per la kornoj (= iri rekte al la malfacilaĵoj). Prikalkuli la esperatan enspezon. produkti. profesio. Proleto. Protestondoj leviĝis ĉie. pump'i. pump'ilo. rabot'i. rabot'ilo. raboti. renĉ'ilo. Rifuzi sian helpon. ripari. salajro. Salajrulo. seg'i. seg'ilo. segi. Semajnfino. Serĉi kudrilon en fojnstako. Serĉi pretekston por nenion fari. skrapi. smirgo. Socialigi la grandajn ŝtalfabrikojn (krizo atakis la pezan industrion). spili. stablo. stringi. Subdungiteco. ŝmiri. ŝnuro. ŝraŭb'ilo. Ŝtata, privata dungoficejo. ŝtopi. Tag-, noktoskipo. tani. tasko. tenajlo. Tio estas super ĉiuj homaj fortoj. tond'i. tond'ilo. tondi. tordi. torni. tranĉ'i. tranĉ'ilo. tranĉi. Tro da metioj, profitoj neniaj. trulo. Unuigi la fortojn. vajco. Vi trovos ĝin serĉante kun fervoro (fablo : Kalocsay).


abelo. agi. agrikulturo. ekonomio. -Estr. fabriko. fari. financo. havi. helpi. komerco. pagi. politiko. profesio. socio. tekniko, uzi.