Kongo - DR - Planoj

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

Lernejo en Kinŝaso

respondecas:

Moliere Ngangu Nduantoni,
ul.M.Sklodowskiej-Curie 10,
PL-85-094 Bydgoszcz/Pollando
tel:+48-508544457 portebla
afrikaturismo@yahoo.fr

Biografieto:

Antau la sendependig'o en 1960, en Demokrata Respubliko Kongo, Esperanto estis afero de nur kelkaj belgoj au kelkaj europanoj.
Post iliaj foriro, la afero prenis la pioniron Nduantoni Bakidila Ngangu.
En 1970,li ricevas la unuan e-o lernolibron el S-ro Henri Masson, g'enerala sekretario de SAT-AMIKARO, s-ro Ngangu, ekpropagandas pri la nova lingvo kiun li malkovris, estante lernejestro, la unuaj taugaj homoj estas geamikoj kaj geinstruistoj de lia lernejo, sed tiuj c'i ne estas facile konvinkeblaj pro strangaj verdaj lernolibroj kun multaj steletoj sur kovertoj.
S-ro Ngangu ekesperantigas sian hejmon unue, kie log'is tiu tempe pli ol 14 personoj, edzino, infanoj, gekuzoj, geamikoj, ktp...
Post kelkaj jaroj, li ekricevadas danacojn, pakaj'ojn de lernolibroj, kaj ec' monbiletoj, ktp...
Tri au kvarfoje semajne li vizitadas la pos'toficejon, kaj ricevadas amasoj da leteroj, pakaj'oj, Henri Masson, kelkfoje helpas la familion Ngangu, en 1972 naskig'as la kvaran filon de s-ro Ngangu, tiu c'i nomas lin Henri Masson Ngangu Ngangu, kiel dankesprimo, finfine tio allogas la atenton de c'irkauuloj, scivolemuloj revenas por pli detale informig'i pri la lingvo, la unuaj demandoj; c'u g'i estas la hispana, la portugala, au la latina?, c'u g'i ne estas "Magio"?, ktp...
. C'irkau la jaroj 1970-1976 multaj jam eklernas kaj ec' ekparolas perfekte la lingvon.
. S-ro Ngangu ne plu estas sola, tiuj kiuj translokig'as iras kun la scio de la lingvo, tiumaniere ekdisvastig'as Esperanton en Demokrata Kongo "Zaire".
Krom Henri Masson, estas ankau s-ro Karel Breat (francio), Marcel Delforge (belgio), Edouard Simoens (Belgio), Renato Corsetti (Italio), Phillipe Schavigon (francio),kaj kelkaj Svedoj, Peter Zilvar "Servas" (germanio), nederlandoj, bulgaroj, poloj, Helvi Jakkola (finnlando), ktp, kaj tiuj c'i suprecititaj pioniroj, multe kontribuas tiutempe sendante lernomaterialojn, ktp...
, Bedaurinde, Karel Breat lacig'as pro g'enoj kaj petoj, li devas forlasi la aferon.
En 1980, felic'e, aperas nia Kara Patro Hans Bakker (Nederlando), li prenas la aferon, tamen, ne nur por savi la Zairian movadon "ESPERANTO INSTITUTO DE ZAIRIO", sed por pensi pri tuta afrika kontinento, kunlaborante kun s-ro Ngangu (Zaire), s-ro Gbeglo Koffi Togolando, kaj aliaj afrikanoj, li (Hans Bakker) komencas per sendadoj de lernolibroj, korespondaj kursoj, kaj kelkfoje ec' per propra pos'mono li provadas helpi afrikaj esperantistoj.
Pro s'uldosento, s-ro Ngangu nomas sian lastan naskitan filon, Hans Bakker Ngangu (1990).
Pro miskompreno de la vivo au historio de UEA, Hans Bakker ricevadas atakojn, akrajn leterojn de afrikanoj kiuj pensas, ke estante instruistoj de esperanto, oni rajtas ricevi salajron el UEA,Hans Bakker,SAT-AMIKARO, au aliaj e-o Asocioj.
Hans Bakker lacig'as, sed ne volas j'eti la spongon, li persistas.
Tial ni diru, ke la disvastig'o de esperanto en afriko estas frukto de la persisto, kaj el la unuaj rezultoj de tiu persisto, videblas, hodiau oni povas renkonti esperantistoj en c'iuj landoj de afriko, la starigo de Afrika Oficejo de EUA en Afriko kaj la realigado de la projekto de konstruado de lernejoj por evoluo en afriko.
La unua eksperimento au provo de lernejo jam funkcias de unu jaron en Togolando sub la gvido kaj respondeco de nia Kara amiko Gbeglo Koffi, kiu ankau ege gravas por la progreso de afrika movado.
Estas lancita alvoko por la sama ideo por konstrui en Demokrata Kongo "Kinshasa", sub la respondeco de S-ro Moliere Ngangu Nduantoni, 1965, unua naskita filo de Patro Ngangu.
Moliere estas patro de tri gefiloj; du filinoj 15 jarag'aj kaj knabo 12 jarag'a, c'iuj esperantistoj.
Moliere eklernis esperanton hejme c'e la patro, kaj post c'e "Esperanto Instituto de Zairio" unua e-o movado en Zairio kiu formis preskau c'iuj malnovaj esperantitoj de la lando kaj ec' aliaj najbaraj landoj.
Moliere estas unu el tiuj kiuj ege kontribuis kune kun sia patro pro la disvastig'o de esperanto, ne nur en Kongo, sed ankau en Angolo, kie li log'is du jarojn 1989-1991.
Li estas fondinto de E-O Klubo de Ndjili en Kinshasa, unu el la famaj Kluboj de la jaroj 1983-1989.
En la jaro 1996, li ricevas flugfoliojn de Monda Turismo, post tralegadoj, li fondas turisman neprofitcelan asocion nomata "Afrika Turismo", en la jaro 2000, li registras la asocion c'e Ministerio pri Jura kaj Parlamentaj aferoj en Kinshasa, kaj tiu c'i ricevas la registrnumeron F92/5747 Nr.JUST.G.S/S.G/1118/2000.
Post Starigo De La Asocion, Li Interesig'as Pri Studado C'e Internacia Studumo Pri Turismo Kaj Kulturo En Bydgoszcz/Pollando.
En La Jaro 2002, Li Ricevas Inviton De La Studumo Por La Studado, Li Atingas Bydgoszcz En Septembro Kaj Ekkomencas La Studadon, Hodiau Li Posedas Post Tri Jarojn De Studado, Licencan Diplomon Kiu Rajtigas Lin Labori Kiel Organizanto De Internaciaj Turismaj Vojaghoj Kun La Titolo, Specialisto Pri Internaciaj Turismo Kaj Kulturo.
Kunlaborante Kun La Studumo, Li Starigis La Oficejon De Afrika Turismo "Kongotour" Sine De La Studumo, Kie Li Rajtas Uzi Klasc'ambron Kaj Interneton Por La Agadoj, Instrui Esperanton, Afrikajn Lingvojn, Afrika Turismo Kaj Kulturo.
Por Fini, Moliere Ngangu, Lancas Alvokon Tra La Tuta Esperantujo Kaj Estos Ege Dankema Al C'iuj Kiuj Provos Ec' Nur Kontakti, Demandi, Informig'i Pri La Realigo De La Projekto De Lernejoj Por Evoluo En Kongo Kinshasa, Por Pensi Kaj Zorgi Pri La Estonteco De Niaj Infanoj Kaj Ke Vivu Esperanto!!!.
Ni Tenu Manenmane, Por Savi La Movadon Afrikan!!!
Karaj Gesamideanoj, Konstruado De Propraj E-O Lernejoj Estas Unu El La Plej Efika Instrumento "rimedo" De Informado Pri Esperanto Kaj G'ia Evoluo
. Por Tiuj Kiuj Povus Au Volus Kontribui La Konstruadon, Ili Povas Sendi Iliajn Brikojn, Cementon,tagmentaj'ojn, Kretojn, Benkojn, Skribtabulojn, Lernomaterialojn, Au Ech Financa Helpo ,ktp... Al S-Ro Hans Bakker/UEA.
Mi dankas vin! Verkis Moliere Ngangu Nduantoni Pollando