TEKSTOJ KAJ INFORMILOJ

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

BRAZILO kaj PORTUGALIO

MNDLP - Movimento Nacional de Defesa da Língua Portuguesa

Nacia Movado por defendo de la Portugala Lingvo

La MNDLP celas valorigi, defendi kaj protekti nian lingvon; ĝi laboras por la evitado de nenecesajn eksterlandismojn; restas sendependa de politikaj partioj, religioj, ktp; ne estas kontraŭ-eksterlandema; laŭdas la lernadon de eksterlandaj lingvoj en la Lando; agnoskas kiel riĉigantaj, kaze portugaligitaj, la kontribuojn de aliaj lingvoj kaj serĉas la plibonigon de la instruado de la Portugala.

http://www.novomilenio.inf.br/idioma Forumo pri debato kaj disvastigado

kontakto: Emilio Cid - emilio @ esperanto.org.br


ITALIO

Allarme lingua

La Komitato por defendo de lingvoj kaj kulturoj, kunligita kun Disvastigo, Allarme lingua estas instrumento por kunigi personojn sentemajn al kadukiĝo de lingvoj kaj kulturoj pro invado de la angla. La vidpunkto de la komitato estas ke ĉiuj rimedoj kiujn oni povas adopti, kvankam kun iagrada utileco, estas nur paliativoj se oni ne subtenas firme la rajton pri konservado kaj evoluigo de la etnaj lingvoj kaj adopton por internaciaj rilatoj de neutrala lingvo , kiel esperanto, en kiu ĉiuj trovas ion de propra kulturo. Ni nun konstruas retejon per kiu ricevi aliĝojn kaj kontribuojn kaj en kiu afiŝi interalie tekstojn de la nova lingvaĵo plenplena de anglismoj kompare de malnovaj tekstoj kaj proponante, memore al Bruno Migliorini, vortojn kaj esprimojn pli taugajn al klareco kaj stilo.

Grandan spacon ni donos en la retejo (kaj en specialaj publikaj aranĝoj) al literaturaj produktoj de la plej konataj lingvoj en la originalo.

La komitato prenis diversajn iniciatojn pri kiuj gazetaro raportis inter kiuj kampanjo "Ni aĉetu nur itale", denunco al europa mediatoro pri ekskludo de la itala en programo SAPARD kun la landoj de orienteuropo kaj mi ricevis de la skabeno pri instruado de Komunumo de Ĉieti prestiĝan trofeon pri kulturo pro mia engaĝigo en defendo de la itala kaj studo de esperanto. Estonata ebla iniciato estas kampanjo kontrau neklareco de leĝoj kaj reguloj de la Ŝtato. Ni opinias ke la komitato, kiu jam ricevis aliĝojn el pluraj landopartoj kaj intencas kunlabori kun aliaj similaj lingvodefendaj asocioj italaj kaj eksterlandaj povas ege helpi al nia movado ĉar ĝi tuŝas problemojn tre sentatajn kaj parolas pri esperanto ne nome de esperanto-organizo.

La komitato distingiĝas de aliaj similaj asocioj ĝuste pro tio ke ĝi estas malfermita al ĉiuj kaj ne nur al akademianoj kaj intelektuloj.

kontakto: Giorgio Bronzetti - gbronzetti @ infinito.it


FRANCIO

Espéranto-France (UFE)

Espéranto-France (UFE) partoprenis grandan prilingvan foiron (Expolangues) dum 4 tagoj en Parizo. Jam de multaj jaroj ni havas propran (multekostan) budon por informi pri Esperanto ĉe tiu foiro. Sed ni elektis novan temon en 2004 : protektado de ĉiuj lingvoj kaj kulturoj (t.e. ne nur "naciaj lingvoj").

Tio estis granda sukceso : - ni kreis novan informilon pri tiu temo (titolo de la informilo estis : "oui, il faut preserver la diversite des langues et des cultures" - esperantlingve : "Jes, necesas protekti lingvan kaj kulturan diversecon" - kaj subtitolo "chaque langue qui meurt, c'est une culture qui disparait" - esperantlingve : "kiam mortas lingvo, malaperas kulturo". Internaj paĝoj klarigas kelkajn el la malpli konataj lingvaj problemoj kaj kiel Esperanto povas helpi (eĉ se ĝi ne necese povas solvi ĉiujn problemojn). Vi verŝajne povas peti PDF-version de tiu informilo (en la franca) ĉe UFE (info@e...).. - ni organizis trejnseminarion por la deĵorontoj, ĉar eĉ se esperantistoj kutime konas multon pri tiu temo, ili kelkfoje ne havas sufiĉe precizajn informojn kaj troigas kelkajn flankojn de tiuj problemoj. Ni ankaŭ cerbumis, pri la plej taŭgaj manieroj prezenti tiun aferon al la vizitantoj de la foiro. Ekzemple, ni definitive rezignis pri la mesaĝo, kiun mi mem tute kontraŭas : "Esperanto : dua lingvo de ĉiu" ĉar ni neniel volis doni la impreson, ke esperantistoj estas trudemaj. Por prepari tiun trejnseminarion, multe helpis nin "Esperanto sen mitoj" (Mi kore dankas vin, Ziko!) - ni faris novan T-ĉemizon (por la deĵorontoj, sed ne nur) kun la jena mesaĝo : "SOS LANGUES - aujourd'hui : 6000 langues vivantes, et demain, combien ? - chaque langue qui meurt, c'est une culture qui disparait" - esperantlingve : "HELPU LINGVOJN - Hodiaŭ vivas 6000 lingvoj, kiom morgaŭ ? - Kiam mortas lingvo, malaperas kulturo"

Konsekvencoj estas ke : - nur nia budo tiel defendis ĉiujn lingvojn (aliaj budoj defendis sian propran lingvon aŭ vendis kursojn, metodojn, ktp...) - la vizitantoj de la foiro havis tre favoran impreson pri ni : neniu vizitanto de la foiro aŭdacis primoki Esperanton (la pasintajn fojojn, ofte okazis, ke la vizitantoj rifuzis nian varbmaterialon primokante nin kaj nian lingvon). - ĉefe instruistoj pri la angla lingvo interesiĝis pri nia laboro kaj pri Esperanto. La instruistoj aŭ studentoj pri en Francio malpli fortaj lingvoj malofte interesiĝis pri ĝi, kaj ni rapide komprenis, ke por ili, gravas nur la propra lingvo. Ili tute ne konscias, ke la problemo estas pli ĝenerala kaj ne koncernas nur ilian lingvon. Ili ne konscias, ke pri tiaj problemoj, ĉiuj defendantoj de malpli fortaj lingvoj povus kunlabori... Male, multaj parolantoj de la angla intersiĝis pri nia temo, ĉar multaj ja lernis la anglan ĝuste ĉar ĝi estas " internacia lingvo" kaj ili antaŭe ne konis Esperanton, aŭ ne sciis, ke ĝi bone funkcias. Ne ĉiuj lernas la anglan pro la angla aŭ usona kulturo !

Konklude, ankaŭ ni devas nun cerbumi, pri kiel interesigi protektantojn de aliaj lingvoj. Mi volonte rakontos pri niaj ideoj, kiam ni havos !!!

kontakto: Karine Berizzi


UKRANIO

Societo por subteno kaj defendo de la ukraina kulturo Espero

Defendi naciajn kulturojn


Verŝajne multaj el vi sentas la gravecon de la nuna situacio. Denove komencis aperadi kontraŭ- Esperantaj artikoloj, diraĵoj ktp. Bonege! Tio signifas, ke nia ioma aktiviĝo estas rimarkita!

Mi opinias, ke ankaŭ nia multjara tolerema konduto rilate al la angla donis sian rezulton, sed ĝi estas ne tro pozitiva, ĉu ne? Ni humile atendas, ke la ĉirkaŭa mondo atentos nian inteligentecon kaj oni komencos persekuti nin kun la krioj: Ni konsentas, ke Esperanto estas la plej bona solvo de la monda lingva problemo! Helpu enkonduki ĝin tutmonde!...

Kaj kion faras en tiu tempo la angla? Ĝi, simile al nerapide iranta tanko, kontente murmuranta per potenca motoro kaj malavare provizata per petrolo, subpremas la mondon.

Min mirigas kiel ŝtatpotenculoj preskaŭ zombie defendas la solvon de la lingva problemo nur pere de la angla. Iel feble oni parolas ankaŭ pri varianto, kiam ĉiu lernu 3-4 lingvojn.

La dua situacio memorigas provojn modernigi vaporlokomotivon, fermante la okulojn al la fakto, ke ekzistas signife pli potencaj kaj pli ekonomiaj dizela aŭ elektra lolokomotivoj.

Simile nia agado, direktita same kiel antaŭe al provoj disvastigi Esperanton en la popolo ne multe sukcesas. La rezulton ni ĉiuj bone vidas – nun ĉiam pli malfacilas motivigi al homoj, precipe al la junularo, la neceson lerni Esperanton, kiam oni energie lernas la anglan kaj vidas, ke tio donas pozitivajn rezultojn en la plua vivo. Eble jam venis la tempo direkti nian agadon ne al persvado de ni mem pri la bonecoj de la justa solvo de la problemo, sed al tiuj, de kiuj vere dependas la decido. Ni ĉiuj en niaj landoj bone vidas la rezultojn de la anglalingva invado – la naciaj lingvoj pli kaj pli asimiliĝas kun la angla.

Strange, ke oni tute ne asocias la enorman instruadon de la angla kun tiu minaco. Estas nature, ke bone ellernitan lingvon oni inklinas uzi. Malgraŭ tio, ke oni insistas pri vasta kaj profunda lernado de la lingvoj por uzi ilin en komunikado kun la ekstera mondo, oni pli kaj pli vaste uzas (99%-e) la anglan interne de la landoj. Fakte estas kreata reĝimo de pleja favoreco por homoj, kiuj kvante konsistigas nur 8% de la monda loĝantaro.

Antaŭ nelonge aperis trafa ŝerco:

– Kiel nomiĝas homo, scipovanta multajn lingvojn? – Poligloto. – Kiel nomiĝas homo, scipovanta du lingvojn? – Bilingvulo. – Kiel nomiĝas homo, scipovanta unu lingvon? – Usonano.

Certe temas ne pri usonaj esperantistoj kaj ne pri tiuj nemultaj usonaj stranguloj, kiuj okupiĝas pri lernado de fremdaj lingvoj. Se iu ofendiĝis pro la ŝerco, mi anticipe pardonpetas… Laŭ mi ĝuste nun estas bona momento proponi apliki Esperanton kiel alternativan varianton por la internacia komunikado en ĉiuj niveloj – de la popola ĝis la ŝtata.

Ja ĉiuj komprenas, ke EU estas kreita kiel alternativo al la Usona potenco. Same eŭro estas alternativa al la monde uzata dolaro. Kial ni ne uzu tiujn argumentojn en nia agado? Verŝajne ĝuste esperantistoj estas tiuj homoj, kiuj plej bone vidas la malpurigon de siaj denaskaj lingvoj kaj povas argumente alarmi kaj moviĝi tiudirekte, aligante al tiu movado ankaŭ neesperantistojn.

Antaŭ du jaroj al mi venis ideo, kiel eblas fari bonan simbiozon por promocii Esperanton kiel defendilon de la kulturo kaj lingvo, estanta unu el la ĉefaj konsistaĵoj de kulturo.

Pasintjare estis registrita Societo por subteno kaj defendo de la ukraina kulturo "Espero", kies laborlingvoj estas la ukraina kaj Esperanto.

Kion signifas la subteno? Tio estas konatigo de eksterlandanoj kun ukrainaj kulturo kaj historio pere de Esperanto. Kulturo estas verŝajne la sola varo, kiu ne timas konkurencon – ĉiu popolo ja havas sian unikan nacian kulturon. Kion signifas la defendo? Tio estas atentigo de la potenculoj pri minaco al la kulturo kaj la lingvo flanke de (ĉefe) la sennacia, t. n. "amasa" usondevena kulturo.

Certe, neniuokaze mi alvokas al batalo kontraŭ la angla – oni povus nin tre nekorekte kompreni. Necesas strebi al subteno de praktika apliko de Esperanto en la ŝtata nivelo.

Bona ekzemplo por ni estas interreto – kiam neniu premas Esperanton, ĝi mem montras sian potencon kaj okupas indan pozicion. Se ni sukcesos atingi ŝtatan subtenon por la komenco almenaŭ en kelkaj landoj, oni konvinkiĝos pri la utileco de nia lingvo.

Se iu el vi ekinteresiĝis, mi invitas viziti la ttt-ejon de la Societo www.espero.kiev.ua, en kiu estas respegulitaj la agado kaj planoj de la Societo. La ttt-ejo estas dulingva – ukraina kaj Esperanta.

Tre gravas, ke la agado estas sociutila kaj Esperanto estas uzata laŭ sia destino – esti laborinstrumento por la komunikado. Se tiu agado estas/os sukcesa, de ĝi profitos kaj la naciaj kulturoj kaj Esperanto.

Kaj nun mi volas turni min al tiuj esperantistoj, kiuj volas praktike promociigi Esperanton al vere serioza nivelo. Mi pretas lanĉi Internacian Asocion de Kulturdefendaj Societoj – AKSo. Ĝi ne planatas esti Esperanto-organizo – Esperanto estu nur ĝia laborlingvo, sed kunlabori kun UEA – jes.

Mi proponas sloganon por la Asocio – La sola rimedo, kiu povas savi naciajn kulturojn de la angligo – estas Esperanto!

Malpacience mi atendas reeĥojn, konsilojn, konsiderojn kaj sugestojn.

Ni faru ĉion eblan por ke la bela sonĝo de l' homaro por eterna ben' efektiviĝu!

Mikaelo Lineckij

Gvidanto de Societo por subteno kaj defendo de la ukraina kulturo Espero, lineckij @ ukrpost.net


reiru al DEFENDO_DE_UNUOPAJ_LINGVOJ