GRINNL07

El UEA-vikio
Revizio de 10:18, 27 Jun. 2010 fare de Amiko1 (Diskuto | kontribuoj) (1 versio)

(malsamoj) ← Antaŭa versio | Rigardi nunan version (malsamoj) | Sekva versio → (malsamoj)
Iri al: navigado, serĉi

CHAPITRE 7 QUELLES STRATÉGIES ?

HOOFDSTUK 7: Welke strategieën?

7.1 Stratégie de long terme

7.1    Langetermijnstrategie

Le scénario 1

(« tout-à-l’anglais ») présente des risques sérieux d’uniformisation et ne saurait prévenir la provincialisation de la langue française et des autres langues

d’Europe, hormis l’anglais.
Scenario 1 (“alles in ’t

Engels”) biedt ernstige risico’s alles eenvormig te maken en zou het opzijschuiven van de Franse taal en de andere talen buiten het Engels geenszins kunnen voorkomen.

Le scénario 2

(« plurillinguisme ») est certes appuyé — du moins au niveau des principes généraux et dans une version des plus floue — par tout le discours de l’officialité européenne. Cependant, outre que ce discours ne semble guère avoir de portée dans les faits, ce scénario n’est crédible que s’il incorpore une série de mesures qui norment assez étroitement les contextes communicationnels. Ceci suppose une ingénierie subtile, car elle ne peut fonctionner que si elle retourne à son avantage la double logique de l’utilisabilité et du maximin (ou au moins neutralise ces forces dans les contextes où elles s’exerceraient en faveur de l’anglais) ; la démarche est d’autant plus délicate que ces mesures nécessaires au succès du scénario 2 peuvent être perçues comme artificielles

et contraignantes.
Scenario 2 (“meertaligheid”)

wordt zeker gesteund – tenminste op het niveau van algemene principes en in een zeer vage versie – door de redevoeringen van de Europese officiële instanties. Nochtans, buiten dat deze redevoeringen niet veel te maken hebben met de feiten, is dit scenario alleen geloofwaardig indien het een reeks maatregelen insluit, die voldoende strikt de communicatieve contexten normaliseren. Dit veronderstelt een subtiele politiek, omdat het scenario enkel kan werken als het de dubbele logica van bruikbaarheid en van maximin in zijn eigen voordeel kan ombuigen (of tenminste in staat is die krachten te annuleren, ingeval het Engels ervan zou profiteren); deze poging is des te delicater daar de maatregelen, nodig voor het slagen van het tweede scenario, als kunstmatig en dwangmatig kunnen aanzien worden.

Il ne fait donc

guère de doute, au vu des estimations qui précèdent, et plus encore si l’on tient compte du rôle des dimensions historiques et symboliques qu’elles n’incorporent pas, que le scénario 3 constitue, d’un point de vue analytique général,

la meilleure solution.
Er is dus geen enkele twijfel

dat scenario 3 de beste oplossing is uit algemeen analytisch oogpunt, omwille van de vorige motieven, en zelfs meer indien men de rol van de rol van de historische en symbolische dimensies beschouwt, die het omvat.

Quelques travaux

tentent d’examiner, souvent à l’aide d’approches très techniques ancrées dans la théorie des choix rationnels, pourquoi une telle évidence ne s’est pas encore traduite dans la réalité des politiques éducatives (Pool, 1991b ; Selten et Pool, 1997 ; Güth, Strobel et Wickström, s.i.d.), malgré sa pertinence en termes pédagogiques (Piron, 1994), financiers (Haszpra, 2003), ou encore dans une réflexion humaniste (Mullarney, 1999). On peut y chercher des explications psychologiques (Piron, 1994) ou historiques (Forster, 1982 ; Ministère de l’instruction publique [Italie], 1995). Fettes (1991) combine plusieurs niveaux d’analyse dans un

texte remarquablement nuancé.
Enkele werken proberen te

onderzoeken, vaak door zeer technische behandelingen, gevestigd op de theorie van de rationele keuzen, waarom zulke evidentie nog niet uitgevoerd werd in de opleidingspolitiek (Pool, 1991b; Selten en Pool, 1997; Güth, Strobel en Wickström, s.i.d.) spijts zijn toepasselijkheid op pedagogisch niveau (Mullerney, 1999). Men kan psychologische verklaringen zoeken (Piron, 1994) of historische (Forster, 1982, Ministerie van openbare opleiding [Italië], 1995). Fettes (1991) combineert meerdere analyseniveaus in een opmerkelijk genuanceerde tekst.

L’examen de ces

vastes questions nous emmènerait trop loin. Sur la base de l’approche de type « analyse de politiques » des chapitres précédents, dont les conclusions convergent avec la littérature citée ci-dessus, je me contenterai de tracer les contours de ce qui pourrait être une stratégie d’enseignement des langues visant le long terme, soit au moins une génération. Dans une deuxième section, je tenterai d’esquisser une stratégie de court terme. La distinction entre les deux est essentielle. En effet, toute suggestion de recourir à l’espéranto est fréquemment rejetée d’office, souvent sans l’ombre d’un argument ; il serait donc totalement illusoire de chercher à

la mettre en place à brève échéance.
Het onderzoek van deze

omvangrijke vragen zou ons te ver brengen. Op grond van een benadering als “analyse van politieken” van de vorige hoofdstukken, waarvan de conclusies convergeren met de hoger aangehaalde literatuur, zal ik me tevreden stellen een strategie te schetsen over taalonderwijs, die een lange termijn zou vereisen, dat is, minstens één generatie. In een tweede paragraaf zal ik trachten een kortetermijnstrategie te schetsen. Het onderscheid tussen de twee is belangrijk. Inderdaad, elk voorstel Esperanto te gebruiken wordt onmiddellijk van de tafel geveegd, vaak zonder enige rechtvaardiging; het zou helemaal denkbeeldig zijn het te willen uitvoeren op korte termijn.

La mise en place du

scénario 3 n’est envisageable que sous trois conditions. La première relève de l’intendance et ne pose pas de problème majeur ; les deux autres sont plus difficiles, mais comme on a pu le voir, l’ampleur des enjeux financiers et symboliques est en rapport avec la difficulté de ces

défis.
De realisatie van scenario 3 is

maar te overwegen op drie voorwaarden. De eerste hangt af van het beheer en stelt geen onoverkomelijk probleem; de andere twee zijn moeilijker, maar zoals men heeft kunnen zien, is de  omvang van de financiële en symbolische inzet in verhouding met de moeilijkheid van deze uitdagingen.

Formation et recrutement des enseignants

Vorming en aanwerving van leerkrachten

On passera

rapidement sur la question de la formation des enseignants. Si le scénario est conçu pour être mis en place petit à petit en l’espace d’une génération, on a amplement le temps nécessaire pour former des enseignants en nombre suffisant. Je me bornerai donc à citer ici Haszpra, étant


entendu que la question mériterait, le cas échéant, d’être traitée de façon considérablement plus détaillée : « [les professeurs d’espéranto] peuvent être formés très rapidement à partir de l’effectif actuel de professeurs [de langues]. Les professeurs de langue ont une compétence d’apprentissage des langues supérieure à la moyenne et sont déjà formés à la méthodologie de l’enseignement des langues. Pour eux, un cours d’espéranto de 200 heures est à l’évidence plus que suffisant pour qu’ils deviennent capables de commencer à l’enseigner […]. Les expériences faites en Europe de l’Est ont montré qu’après les changements politiques survenus aux alentours de 1990, de nombreux professeurs de russe ont appris une autre langue et, après un laps de temps relativement court, étaient capables d’enseigner l’anglais, l’allemand, ou le français au niveau requis. Enfin, un professeur peut enseigner l’espéranto à près de dix fois plus d’élèves qu’une autre langue, car le temps d’apprentissage nécessaire est dix fois plus court [on retrouve donc ici le ratio de 1:10 signalé au chapitre précédent—FG]. On peut en dire autant de l’enseignement de l’espéranto aux adultes [qui] pourraient consacrer le temps requis à l’apprentissage de l’espéranto alors qu’ils n’arriveraient que difficilement à trouver assez de

temps pour apprendre

une langue naturelle » (2003 : 6 ; ma traduction).
We zullen snel het

opleidingsprobleem van de onderwijskrachten overlopen. Als het scenario uitgedacht werd om in de loop van één generatie uitgewerkt te worden, heeft men meer dan voldoende tijd om de nodige leerkrachten op te leiden. Daarover zal ik slechts Haszpra aanhalen, wetende dat het onderwerp eventueel een veel gedetailleerdere behandeling zou verdienen: “[de Esperantoleerkrachten] kunnen zeer snel gevormd worden vertrekkende van het huidige effectief aan [taal]leerkrachten. De taalleraars hebben een taalleerbekwaamheid boven de gemiddelde en werden reeds gevormd in de methodologie van het taalonderwijs. Voor hen is een cursus Esperanto van 200 uur duidelijk ruimschoots voldoende opdat ze zouden in staat zijn het te onderwijzen [...]. De experimenten, gedaan in Oost-Europa hebben aangetoond dat na de politieke verandering die plaatsvond rond 1990, vele leraars Russisch een andere taal geleerd hebben en na een relatief korte tijdspanne, in staat waren Engels, Duits, of Frans op het vereiste niveau te onderwijzen. Bovendien kan een leraar Esperanto onderwijs verzorgen voor ongeveer tien keer zoveel leerlingen dan in een andere taal, omdat de nodige leertijd tienmaal korter is [men vindt hier dus de ratio 1:10, vermeld in het vorige hoofdstuk-FG]. Men kan hetzelfde zeggen

over het Esperanto-onderwijs aan volwassenen, die er de nodige tijd zouden kunnen aan besteden terwijl ze ternauwernood voldoende tijd zouden vinden om een natuurlijke taal te leren”) (2003:6; vertaling van mij).

Sans même

tabler sur ce fameux rapport de 1 à 10, il est plus que probable que la formation des formateurs ne constitue pas un obstacle au scénario 3. Passons donc aux deux autres conditions, nettement plus difficiles à

remplir.
Zelfs zonder te rekenen met de

aangehaalde verhouding van 1 tot 10, is het meer dan waarschijnlijk dat de vorming van de leraars geen hinderpaal zou betekenen voor scenario 3. Laat ons dus overgaan naar twee andere, duidelijk moeilijker te vervullen voorwaarden.

Information et évolution des mentalités

Informatie en evolutie van de mentaliteit

La deuxième

condition est que l’on parvienne à surmonter toutes sortes de préventions fort répandues. Ceci exige un très gros effort d’information (au public, aux politiques, aux administrations, aux médias, aux décideurs du secteur privé) et de flexibilité intellectuelle afin de faire évoluer les mentalités (selon toute apparence, chez les mêmes groupes d’acteurs). Sans doute faut-il, pour cela, combattre nombre de préjugés — mais comme le dit Pool : « la langue est un domaine dans lequel tant les spécialistes que les laïcs semblent avoir des croyances extraordinairement obstinées » (Pool, 1991a : 7 ; ma traduction). Peut-être faut-il mettre en évidence les ressorts d’une forme d’aliénation linguistique déjà identifiée, voici fort longtemps, par Gobard (1976). Cela dit, il n’est nul besoin, pour proposer une politique de gestion de la diversité accordant à l’espéranto une place centrale, de se référer à la notion d’impérialisme (comme le fait Bernard Cassen dans le Monde Diplomatique de janvier 2005). Même si l’utilisation de ce concept peut éclairer d’un jour fort intéressant la macro-dynamique des langues et certains de ses rouages institutionnels (comme le montre Phillipson, 1992), elle n’est pas nécessaire, car pour aboutir à recommander le scénario 3, il suffit, comme on vient de le faire, de procéder à quelques estimations des coûts. La prise en compte de l’équité ne peut que renforcer cette conclusion. Cependant, il n’est peut-être pas non plus inutile de réfléchir à la fascination qu’exerce le pouvoir, et de retourner au Discours de la

servitude volontaire d’Étienne de La Boétie.
De tweede voorwaarde is dat men

er toe komt allerlei soorten zeer verspreide vooroordelen te boven te komen. Dat vraagt een zeer grote informatie-inspanning (naar het publiek toe, de politiekers, de administraties, de media, de beslissers van de private sector) en intellectuele flexibiliteit om de mentaliteit te doen evolueren (naar alle schijn bij dezelfde groepen actoren). Ongetwijfeld moeten daartoe veel vooroordelen bestreden worden – maar zoals Pool zegt: “de taal is een terrein waarop zowel specialisten als leken ongelooflijk vastgeroeste opvattingen hebben” (Pool, 1991a: 7; vertaling van mij). Misschien moeten de drijfkrachten achter een vorm van taalaliënatie, reeds lang geleden vastgesteld door Gobard (1976), vastgesteld worden. Dit gezegd zijnde is het niet nodig, om beheerspolitiek van diversiteit, die aan Esperanto een centrale plaats toekent, te verwijzen naar het begrip imperialisme (zoals Bernard Cassen doen in le Monde Diplomatique van januari 2005). Zelfs als het gebruik van dit concept de macrodynamiek van de talen en bepaalde van die institutionele raderwerken kan belichten (zoals Phillipson 1992 aantoont), is het niet nodig, want om te komen tot de aanbeveling van het derde scenario volstaat het de kosten te berekenen, zoals men eerder gedaan heeft. De beschouwing over gelijkberechtiging kan dit besluit slechts bevestigen. Toch is het misschien niet zonder nut na te denken over de fascinatie, die de macht uitoefent en terug te keren naar de 'Verhandeling over de vrijwillige Slavernij' door Etienne de La Boétie (1530-1563).

Ce travail de fond

sur l’information et sur les mentalités peut naturellement s’appuyer sur les faits et chiffres rapportés dans cette étude et la littérature à laquelle elle se réfère. Il reste cependant un considérable travail d’analyse et de traitement des faits à réaliser. Il n’y a pas lieu de s’attarder ici sur certaines objections classiques déjà amplement réfutées ailleurs (Fettes, 1991 ; Piron, 1994 ; Grin, 2004c)

à ma

connaissance, toutefois, on ne dispose pas encore d’un argumentaire par rapport à la question de l’investissement déjà réalisé, non seulement en termes d’apprentissage effectué, mais aussi en termes de documents (en anglais) déjà stockés sous différentes formes. En effet, le contre-argument parfois entendu est celui que tout l’investissement déjà

réalisé risquerait d’être perdu.
Dit basiswerk over de informatie

en de geestestoestanden kan steunen op de feiten of op de cijfers, waarnaar verwezen wordt in deze studie en op de literatuur waarnaar ze verwijst. Niettemin is aanzienlijk analysewerk en feitenbehandeling nodig. We moeten hier niet blijven stilstaan bij bepaalde klassieke tegenwerpingen, die elders reeds ruim weerlegd werden (Fettes, 1991 ; Piron, 1994 ; Grin, 2004c); bij mijn weten beschikt men echter nog altijd niet over een argumentarium betreffende de vraag over de reeds gerealiseerde investering, niet enkel op gebied van uitgevoerd aanleren, maar ook op gebied van documenten (in het Engels), reeds bewaard onder verschillende vormen.  In feite luidt het soms gehoorde tegenargument dat alle reeds gedane investering dreigt verloren te gaan.

Il n’est pas

particulièrement difficile de réfuter cette objection, ne serait-ce qu’en recourant à certaines analogies : aurait-on dû, sous prétexte de coût, renoncer à passer au système métrique (comme les États-Unis, qui pratiquent toujours le système de mesure appelé, cela ne s’invente pas, « imperial ») ? Le passage à l’Euro aurait-il dû être refusé en raison des habitudes prises par les consommateurs et les entreprises, ou de l’existence des livres comptables tenus dans les monnaies nationales respectives ? Aurait-on dû renoncer à l’informatique parce que les machines à écrire devenaient inutiles ? De fait, toute innovation, tout changement, suppose des fonds perdus, des sunk costs. Par conséquent, il y aurait lieu, dans l’optique de la mise en oeuvre sur le long terme du scénario 3, de prévoir la traduction de documents d’anglais en espéranto. Ce n’est du reste pas là un besoin qui s’exprimerait à court terme : il ne prendrait de véritable importance qu’à partir du moment où une génération ayant étudié, comme langues étrangères, l’espéranto et une tierce langue qui ne serait pas forcément l’anglais, entrerait sur le marché du travail. De même, il faut prévoir une période de transition pendant laquelle des personnes ayant acquis l’anglais comme première ou deuxième langue étrangère devraient bénéficier d’un soutien particulier pour apprendre l’espéranto. Vu l’accessibilité de cette langue, l’investissement nécessaire à leur permettre de maîtriser l’espéranto au moins au niveau où elles maîtrisent actuellement l’anglais

serait modeste.
Het is niet bijzonder moeilijk

deze tegenwerping te weerleggen, al was het maar door zijn toevlucht te nemen tot bepaalde analogieën: had men moeten afzien van de overgang naar het metriek stelsel (zoals de Verenigde Staten, die nog altijd het zogenaamde “imperiale” systeem gebruiken: zulke naam wordt niet uitgevonden), onder voorwendsel van kosten? Had de overgang naar de euro moeten verworpen worden omwille van de bestaande gewoonten van verbruikers en ondernemingen, of het bestaan van de boekhouding in de respectievelijke nationale munten? Had men de informatica moeten verwerpen omdat de schrijfmachines dan zouden overbodig worden? Inderdaad, elke vernieuwing, elke verandering veronderstelt verloren investeringen, “sunk costs”. Het zou dus nodig zijn, met het oog op de realisatie van de langetermijnstrategie, de vertaling te voorzien van de Engelstalige documenten naar Esperanto. Het is overigens geen nood, die op korte termijn zou blijken: die zal haar waar belang maar krijgen op het ogenblik dat één generatie, die Esperanto als vreemde taal geleerd heeft (en niet verplicht het Engels), op de arbeidmarkt zal terecht komen. Evenzo zal men een overgangsperiode moeten voorzien, gedurende dewelke personen, die het Engels als eerste of tweede vreemde taal geleerd hebben, zou moet genieten van een bijzondere steun om Esperanto te leren. Als men de leerbaarheid van die taal bekijkt, zou de investering nodig om Esperanto te beheersen, minstens op het niveau, waarop ze nu het Engels beheersen, gering zijn.

Cette

évolution des mentalités n’est pas imaginable si elle ne s’ancre pas dans une compréhension fine des processus de subjectivation individuelle et collective des acteurs, notamment en tant qu’elle se déploie dans les champs de la diversité linguistique sociétale et du multilinguisme individuel. Il est donc indispensable d’entamer une réflexion de fond à ce propos. On peut pour cela partir de la nouvelle théorie des mouvements sociaux développée autour de Touraine et de Wieviorka, et prendre appui sur le concept de « moNdernisation » (Rossiaud, 1997) déjà présenté dans le chapitre premier. Cette réflexion n’a, à ma connaissance, pas encore été menée par rapport au choix sociaux des environnements linguistiques, mais elle reste nécessaire pour que les individus puissent se projeter dans le scénario 3, et que se développent les situations dans lesquelles le principe du maximin joue en

faveur de l’espéranto.
Deze evolutie van de mentaliteit

is ondenkbaar indien ze niet ankert in een subtiel begrip van de processen van individuele en collectieve subjectivering van de actoren, ondermeer als het gebeurt op het terrein van de maatschappelijke diversiteit en de individuele veeltaligheid. Daarom is het nodig daar grondig te beginnen over nadenken. Men kan daartoe uitgaan van de nieuwe theorie van de sociale veranderingen, een theorie opgebouwd rond Touraine en Wieviorkan, en zich te baseren op het concept van de “moNdernisering” (Roussiaud, 1997) hier al eerder voorgesteld in het eerste hoofdstuk. Bij mijn weten werd deze bedenking nog niet gemaakt over de maatschappelijke voorkeuren van de taalmilieus, maar ze is nodig opdat individuen zich zouden kunnen werpen op scenario 3, en opdat zich situaties zouden ontwikkelen, waar het principe van maximin in het voordeel van Esperanto speelt.

Coordination

Coördinatie

Le problème

relève aussi, bien entendu, de la coordination au niveau européen, et plus particulièrement entre États membres. Ceux-ci demeurent souverains en matière éducative et sont certainement appelés à le rester longtemps. C’est donc au niveau de la coordination entre États que doit être réglée la question suivante. En l’absence de coordination, tout État est incité à adopter des politiques éducatives dont il espère qu’elles favoriseront la réussite économique de leurs citoyens, voire lui donneront un avantage concurrentiel sur le vaste marché du travail européen. Dès lors, si un pays se lançait seul dans le scénario 3, et même si l’opinion était largement acquise à une telle entreprise, les résultats seraient catastrophiques pour lui : ils reviendraient à isoler le pays et ses résidents du reste de l’Europe, et supposerait l’investissement dans des compétences linguistiques sans aucune valeur marchande. Les ressortissants d’autres États qui continueraient à enseigner prioritairement l’anglais verraient, toutes autres choses égales par ailleurs, la rentabilité de leur compétences en anglais augmenter. On a vu dans la section 3.4 que cet avantage est peut-être voué à l’érosion, mais nul ne s’en inquiète encore ; à court terme en tout cas, l’adoption du scénario 3 par un État isolé inciterait tous les

autres à continuer à enseigner l’anglais.
Het probleem hangt ook af van de

coördinatie op Europees niveau en meer speciaal tussen de lidstaten. Ze blijven soeverein op gebied van opleiding en dat zal in lange tijd niet veranderen. Het is dus op het niveau van de coördinatie tussen de staten dat het volgende probleem moet opgelost worden. Bij ontstentenis van coördinatie tussen de staten, heeft elke staat de neiging opleidingspolitieken aan te nemen, die hopelijk het economisch succes van hun burgers zullen bevorderen, en misschien concurrentievoordeel zullen bieden op de ruime Europese markt. Bijgevolg, indien een staat zich op zijn eentje zou wagen in het derde scenario, zouden de resultaten voor die staat catastrofaal kunnen zijn; het gevolg zou isolatie van dat land en zijn inwoners betekenen tegenover de rest van Europa, en dat zou een waardeloze investering zijn in taalbekwaamheden zonder enige commerciële waarde. De burgers van andere staten, die bij voorrang Engels zouden onderwijzen, zouden, als al het overige gelijk blijft, het rendement van hun bekwaamheden in het Engels zien groeien. Men zag in paragraaf 3.4, dat dit voordeel misschien veroordeeld is tot afbrokkeling, maar nog niemand wordt daardoor verontrust; in ieder geval binnen korte termijn zou het aannemen van het derde scenario door een enkele staat alleen alle anderen aanzetten voort te doen met het onderwijs van het Engels.

Par contre, tout

change si les États entament une réflexion conjointe sur leur intérêt commun, et si la plupart des pays adoptent ensemble le scénario 3. En l’espace d’une génération, des transferts injustes de milliards d’Euros peuvent être éliminés, et à l’échelle de l’Union Européenne, une économie nette de l’ordre de 25 milliards d’Euros annuellement peut être réalisée.81 À titre de comparaison, l’intégralité des dépenses budgétées pour 2005 par l’Union Européenne est de 116,55 milliards

d’Euros.82
Integendeel verandert alles als

de staten beginnen na te denken over een gezamenlijke inspanning in hun gemeenschappelijk belang, en als de meerderheid van de landen samen het derde scenario aannemen. Binnen de duur van één generatie kunnen onrechtvaardige overdrachten van miljarden euro uitgeschakeld worden en is een netto besparing van onderveel 25 miljard euro per jaar mogelijk voor de gehele Europese Unie. Ter vergelijking, het totaal van de budgettaire uitgaven voor 2005 door de Europese Unie bedraagt 116,55 miljard Euro.

On voit mal au nom

de quelle logique 23 des 25 États membres devraient continuer à accorder aux deux autres un cadeau qui leur coûte, rien qu’au niveau du système éducatif, la bagatelle de 26,7 milliards d’Euros chaque année, d’autant plus que cet effort massif laisse la majorité des citoyens européens en situation d’infériorité. Devant un intérêt si évidemment convergent, et qui plus est parfaitement compatible avec les exigences de la justice sociale, la sagesse devrait donc amener les États à s’entendre pour une mise en place progressive et coordonnée du scénario

3.
Men verstaat moeilijk de logica

waarom 23 van de 25 lidstaten aan de twee andere een geschenk zouden moeten geven, dat hun jaarlijks, alleen al op het niveau van het opleidingssysteem, de “kleinigheid” van 26,7 miljard euro per jaar kost, te meer daar deze massale investering de meerderheid van de Europese burgers in een toestand van ondergeschiktheid brengt. Omwille van zulk een evident gemeenschappelijk belang, en dat perfect samenvalt met de vereiste rechtvaardigheid, zou de wijsheid er de staten moeten toe brengen in te stemmen met een progressieve en gecoördineerde uitvoering van scenario 3.

Naturellement, cette

coordination entre États ne doit pas porter que sur la politique éducative ; elle doit aussi se préoccuper de la deuxième condition, c’est-à-dire la

diffusion d’information et l’évolution des mentalités.
Natuurlijk moet die coördinatie

tussen staten niet enkel de opleidingspolitiek op het oog hebben; ze moet ook zorgen voor de informatieverspreiding en de evolutie van de mentaliteit.

7.2 Stratégie de court terme

7.2    Kortetermijnstrategie

À court

terme, cependant, il est exclu de proposer le scénario 3 ; qui plus est, la simple annonce publique qu’un tel scénario devrait être sérieusement envisagé à horizon de vingt ou vingt-cinq ans serait ridiculisé par de larges segments de l’opinion, tant est grande l’emprise de la croyance qu’il n’existe aucune alternative à l’hégémonie de l’anglais. Tout le monde a oublié que de nombreux États appuyaient, à l’époque de la SDN, l’adoption de l’espéranto comme langue internationale ou que les assemblées plénières de UNESCO ont adopté, en 1954 et en 1985, des

résolutions favorables à l’espéranto.
Op korte termijn is scenario 3

niet te voorzien; bovendien zou de eenvoudige aankondiging, dat dit scenario zou moeten overwogen worden op termijn van 20 of 25 jaar, belachelijk gemaakt worden door een ruim deel van de openbare mening, zo groot is het geloof dat er geen enkel alternatief bestaat voor de hegemonie van het Engels. Iedereen heeft vergeten dat veel staten ten tijde van de Volkenbond de aanname van Esperanto als internationale taal steunden, of dat de plenaire zitting van UNESCO in 1954 en in 1985 resoluties ten gunste van Esperanto aangenomen heeft.

Si le

scénario 3 est inapplicable à court terme, il serait dangereux de se rabattre sur le scénario 1, en raison de la difficulté de plus en plus grande qu’il y aurait à faire machine arrière ; de fait, de nombreux observateurs, à commencer par van Parijs (2001b, 2004a, 2004b) estiment que le processus engagé en faveur de l’anglais est de toute façon irréversible. C’est là une raison de plus pour soutenir, à court, voire à moyen terme, le scénario 2, c’est-à-dire celui du plurilinguisme. Les déclarations d’intention des institutions européennes vont du reste toutes dans ce sens ; il est

donc nécessaire de leur donner une réelle substance.
Indien scenario 3 niet

onmiddellijk uitvoerbaar is, zou het nochtans gevaarlijk zijn zich tevreden te stellen met scenario 1 of 2, wegens de groeiende moeilijkheid de beweging om te buigen; inderdaad zijn veel waarnemers, waaronder van Parijs (2001b, 2004a, 2004b) van mening dat het proces ten voordele van het Engels al niet meer omkeerbaar is. Dat is een motivering te meer om op korte of middellange termijn scenario 2 te steunen, dat van meertaligheid. Alle intentieverklaringen van de Europese instellingen gaan in die richting; het is dus nodig ze te staven door feiten.

Ceci exige d’aller

bien au-delà du Plan d’Action (Commission européenne,

2004).
Dit vereist veel meer dan wat

het Actieplan (Europese Commissie, 2004) voorstelt.

L’aspect «

enseignement des langues étrangères » n’en est que la partie la plus évidente, et c’est pourquoi il n’en sera même pas question ici. Le plus important, pour que l’enseignement de langues autres que l’anglais ne soit pas un simple alibi et que les compétences dans d’autres langues soient dûment valorisées, est de créer, autant que possible, les contextes institutionnels dans lesquels des langues autres que l’anglais soient l’aboutissement du processus de maximin. En effet, il est primordial de comprendre que le seul apprentissage de plusieurs langues par les citoyens européens ne suffit pas à garantir à moyen et long terme une interaction réellement plurilingue ou, partant, la diversité de la communication linguistique en

Europe. De telles mesures d’accompagnement sont donc indispensables.
Het aspect “onderwijs van

vreemde talen” is er maar het meest evidente deel van, en daarom zal het er hier niet verder over gaan. Het belangrijkste, opdat het onderwijs van andere talen dan het Engels geen simpel voorwendsel zou zijn, en dat de bekwaamheden in andere talen zouden deftig gewaardeerd worden, is dat er institutionele contexten opgesteld worden, waarin andere talen dan het Engels de eindbestemming van het maximin proces zouden zijn. Inderdaad is het essentieel te begrijpen dat enkel maar meerdere talen leren door de Europese burgers, niet voldoende is om op middellange of lange termijn, een echte meertalige wisselwerking, en dus de diversiteit van de taalcommunicatie in Europa te garanderen. Bijgevolg zijn die begeleidende maatregelen absoluut nodig.

Il n’est pas

possible ici de définir l’ensemble des mesures qui pourraient être prises dans ce sens, car elles doivent s’inscrire dans le cadre d’une politique linguistique structurée cohérente. On peut cependant faire l’hypothèse que ces mesures

devraient notamment impliquer :
Het is niet mogelijk hier alle

maatregelen te bepalen, die voor dat doel zouden moeten aangenomen worden, omdat ze moeten passen in het kader van een gestructureerde samenhangende taalpolitiek. Men kan nochtans de  hypothese maken dat deze maatregelen ondermeer zouden moeten omvatten:

1) la défense

générale du plurilinguisme dans toutes les institutions européennes et

dans un maximum de situations ;
1) de algemene verdediging van

de meertaligheid in alle Europese instellingen, en in een maximaal aantal situaties;

2) l’exigence, pour

les employés de ces institutions, notamment à partir d’un certain niveau hiérarchique, d’un trilinguisme démontré, tandis que le bilinguisme ne devrait donner droit à aucune prime ou à aucun avantage

particulier ;
2) de eis voor de bedienden in

deze instellingen, vooral vanaf een bepaald hiërarchisch niveau, van bewezen drietaligheid, terwijl tweetaligheid geen enkele premie of enig bijzonder voordeel mag geven;

3) l’interdiction de

toute dérive dans la politique du personnel des institutions européennes, en particulier des offres d’emplois exigeant l’anglais comme

langue maternelle ;
3) het verbod op gelijk welke

afwijking in de personeelspolitiek van de Europese instellingen, bijzonder van de plaatsaanbiedingen, die Engels als moedertaal eisen;

4) la

définition, dans le cadre du fonctionnement de ces institutions, de contextes qui excluent les langues les plus dominantes, à commencer par l’anglais  mais parfois aussi le français et l’allemand. Ceci peut supposer le recours au système de rotation sud-africain, ou la définition, pour différentes directions générales de la Commission européenne, de modalités de communication interne à trois langues, en s’assurant qu’aucune des trois n’est présente en toute circonstance : en d’autres termes, il faut que les locuteurs natifs des langues privilégiées, et surtout de la plus privilégiée de toutes, l’anglais, soient confrontés à des situations où ils doivent utiliser d’autres langues, tandis que les personnes qui ne sont pas de langue maternelle anglaise, française ou allemande soient confrontés à des situations où il n’est pas possible de se contenter de recourir toujours à la même langue de la troïka. Ceci se traduirait par la définition d’un ensemble de N « régimes linguistiques ». Ce type d’arrangement peu surprendre. Toutefois, le lecteur peut aisément vérifier qu’en l’absence de telles mesures, il n’y aurait pas grand-chose pour empêcher que la mise en oeuvre, parfaitement naturelle, du principe du maximin conduise à l’hégémonie

linguistique  bien évidemment, en faveur de l’anglais ;
4) de bepaling, in het kader van

de werking van deze instellingen, van terreinen, waarop het gebruik van de meest dominante talen uitgesloten wordt, te beginnen met het Engels,  maar soms ook van het Frans of Duits. Dit kan het gebruik van het Zuid-Afrikaanse rotatiesysteem veronderstellen, of de bepaling voor verschillende algemene directies van de Europese Commissie, van interne communicatie in drie talen, waardoor verzekerd wordt dat geen van de drie er telkens in alle omstandigheden bij is; met andere woorden, de geboren sprekers van de geprivilegieerde talen en vooral de meest geprivilegieerde van alle, het Engels, moeten geconfronteerd worden met toestanden waarin ze andere talen moeten gebruiken, terwijl de personen die als moedertaal het Engels, het Frans of het Duits hebben, geconfronteerd worden met situaties, waarin het niet mogelijk is zich tevreden te stellen met altijd zijn toevlucht te nemen tot dezelfde taal van het drietal. Dit zou zich vertalen door de definitie van N “taalregimes”. Deze soort regeling kan verrassend zijn. Nochtans kan de lezer gemakkelijk vaststellen dat, bij ontstentenis van dergelijke maatregelen, er niet veel zou zijn om te beletten dat de zeer natuurlijke uitwerking van het principe van maximin zou leiden tot taalhegemonie  natuurlijk ten voordele van het Engels;

5) la diffusion d’information et

la sensibilisation du public et des médias au problème de la justice linguistique, afin de faire comprendre la nécessité de

telles interventions ;
5) de informatieverspreiding

over en de sensibilisatie voor taalrechtvaardigheid, teneinde de noodzakelijkheid van dergelijke ingrepen te doen inzien;

6) l’encouragement

des échanges internationaux d’écoliers et d’étudiants, non pas de façon indistincte (ce qui se traduit en général par une avancée de l’anglais — comme l’écrit De Swaan (2002) : « the more languages, the more English »), mais de façon ciblée, en direction de langues autres que l’anglais et, autant que possible, dans le cadre de partenariats entre États membres ;

6) de aanmoediging van

internationale uitwisselingen van scholieren en studenten, niet op ononderscheiden manier (wat zich in het algemeen vertaalt door een vooruitschuiven van het Engels – zoals De Swaan schrijft (2002): « the more languages, the more English »), (hoe meer talen des te meer Engels), maar meer gericht naar talen buiten het Engels, en zoveel mogelijk in het kader van de gezamenlijke actie tussen de lidstaten;

7) une fermeté absolue des États

en matière de préséance de leur droit à prendre des dispositions concernant la langue de l’étiquetage des produits, dispositions qui doivent primer juridiquement sur le principe de la libre circulation des biens et

services entre les États membres ;
7) een absolute vastberadenheid

van de staten op gebied van hun opperste recht maatregelen te nemen betreffende de taal voor de etikettering van producten, maatregels die juridisch voorrang moeten hebben op het principe van de vrije circulatie van goederen en diensten tussen de lidstaten;

8) l’encouragement à la

visibilisation de toutes langues européennes sur pied d’égalité, dans la communication écrite et orale des administrations et des

entreprises ;
8) de aanmoediging van de

visualisatie van alle Europese talen op voet van gelijkheid, in de geschreven en mondelinge communicatie van de administraties en de ondernemingen;

9) le maintien de services de

traduction et d’interprétation performants, car même sous l’hypothèse d’une priorité générale accordée à trois langues (par exemple, l’anglais, l’allemand et le français), l’intercompréhension intégrale n’est pas systématiquement garantie, et doit être complétée par une offre très large de traduction et d’interprétation, au moins entre les langues bénéficiant de cette priorité ; ceci renvoie au système dit « oligarchique » dans l’annexe

2.
9) het instandhouden van de

efficiënte vertaal- en tolkdiensten, want zelfs in de veronderstelling van een algemene voorrang, toegekend aan drie talen (bijvoorbeeld het Engels, het Duits en het Frans), is de onderlinge verstaanbaarheid niet systematisch gegarandeerd, en moet aangevuld worden door een zeer ruim aanbod van vertaling en vertolking, ten minste tussen de talen, die van dit voordeel genieten; dit verwijst naar het systeem genaamd “oligarchie” in bijlage 2.

Le scénario 2

ne dispense nullement, bien au contraire, d’entreprendre un effort de coordination entre États membres, ainsi qu’une analyse de fond sur le sens et les fonctions identitaires du multilinguisme individuel dans le quotidien et les projets des

individus.
Scenario 2 ontslaat er niet van,

integendeel, een inspanning van coördinatie tussen lidstaten te doen, evenals een grondige analyse over de zin en de werking van de identificerende functies van de individuele veeltaligheid in het dagelijkse leven, en van de plannen van de individuen.

Si l’adoption de

telles mesures, dans le cadre du scénario 2, parvient à stabiliser un environnement linguistique européen réellement plurilingue, il peut être conservé à long terme, et le scénario 3 n’est alors plus à considérer comme une nécessité. Sans doute le scénario 2 est-il plus coûteux, que ce soit en termes éducatifs ou en termes de mesures d’accompagnement, qui ne se limitent pas à l’offre de traduction et d’interprétation. En revanche, il est beaucoup moins inéquitable que le scénario 1, et c’est lui qui garantit, plus que les deux autres scénarios, un contact fréquent avec la diversité. Dès lors, le rapport entre ses bénéfices et ses coûts peut être considéré comme tout à fait raisonnable. Il ne faut cependant pas perdre de vue le fait qu’en tant que scénario, le plurilinguisme peut être relativement fragile, et l’environnement linguistique s’avérer instable ; le mise en oeuvre des mesures d’accompagnement du type de celles qui sont énumérées ci-dessus exige par conséquent une grande vigilance. Pour le même type de raisons, il peut être tout à fait justifié, dans un approfondissement ultérieur de ce type d’analyse, d’examiner les possibilités de

combinaison entre les scénarios 2 et 3.
Indien het aannemen van

dergelijke maatregelen in het kader van scenario 2 er toe komt een echt meertalig Europees taalmilieu te stabiliseren zou het gedurende lange tijd kunnen bewaard worden en scenario 3 is dan niet meer  als een noodzaak te zien. Ongetwijfeld is scenario 2 duurder, of het over nu gaat over educatieve of over begeleidende maatregelen. Anderzijds is het veel minder onrechtvaardig dan scenario 1, en het is het dat, wat meer dan de twee andere scenario’s, een veelvuldig contact met de diversiteit garandeert. Dus kan de verhouding tussen zijn voordelen en zijn kosten beschouwd worden als redelijk. Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat de meertaligheid als scenario relatief fragiel kan zijn en dat het taalmilieu onstabiel kan blijken; de uitwerking van de begeleidende maatregelen van de soort, die hierboven opgesomd werden, vereist dus een grote waakzaamheid. Om gelijkaardige redenen kan het volstrekt gerechtvaardigd zijn in een latere uitdieping van zulke analyse, de combinatiemogelijkheden te onderzoeken tussen scenario’s 2 en 3.

7.3 Conclusion générale

7.3    Algemeen besluit

Le constat final

peut sembler amer. La politique que recommandait le Rapport de la Commission du débat national sur l’avenir de l’École’ est assurément la plus simple ; on a toutefois pu voir, au fil de la présente étude, que d’un point de vue de politique publique, c’est peut-être la plus mauvaise des solutions. Ce n’est pas, et de très loin, la meilleur marché ; c’est par ailleurs la plus inéquitable ; et elle condamne le français, et avec lui toutes les langues d’Europe sauf l’anglais, à la provincialisation. Certains parleraient même d’inféodation, avec toutes les conséquences

géopolitiques et culturelles incalculables que cela comporte.
De uiteindelijke vaststelling

kan bitter lijken. De politiek die het ‘Rapport van de Commissie van het nationale debat over de toekomst van de School’ is zeker de eenvoudigste; men heeft in ieder geval gedurende de huidige studie kunnen zien dat uit het oogpunt van een publieke politiek, het wellicht de slechtste oplossing is. Het is niet, op verre na niet, de goedkoopste oplossing; het is overigens de onrechtvaardigste; en ze veroordeelt het Frans en daarmee alle Europese talen buiten het Engels, tot achteruitstelling. Sommigen zouden zelfs spreken over vazalliteit, met alle onberekenbare  geopolitieke en culturele gevolgen die zulks meebrengt.

Si une solution

aussi peu attrayante est souvent recommandée, c’est sans doute parce qu’elle résulte d’une analyse effectuée à l’intérieur d’un cadre trop restreint. Étant donné qu’en l’absence de coordination, il existe une forte incitation à converger vers l’anglais, il est effectivement tout à fait logique de recommander qu’on l’enseigne et qu’on l’apprenne. Mais cela revient à ignorer toute la dynamique des langues. Celle-ci doit être prise en compte autant pour l’analyse que pour la formulation de recommandations. Le caractère très particulier de la langue, qui en tant qu’outil de communication donne naissance à des réseaux, mais qui est aussi un élément crucial de l’identité individuelle et collective, interdit les solutions simplistes. Il n’est guère surprenant, somme toute, que le fait de ne pas tenir compte (ou pas assez) de cette complexité puisse conduire à des choix inefficaces en termes d’allocation des ressources, injustes en termes de distribution des ressources, dangereux pour la diversité linguistique et culturelle, et très préoccupants en termes géopolitiques, tout en ayant l’apparence trompeuse de

l’évidence.
Als een zo weinig aantrekkelijke

oplossing toch vaak aanbevolen wordt is dat ongetwijfeld omdat ze voortkomt uit een analyse, uitgevoerd binnen een te beperkt kader. Gegeven dat in afwezigheid van coördinatie, er een sterke aansporing bestaat naar het Engels toe te convergeren, is het werkelijk helemaal logisch dat men het onderwijst en leert. Maar dat komt neer op het ontkennen van elke taaldynamica. Deze moet in rekening gebracht worden zowel voor de analyse als voor de formulering van de aanbevelingen. Het zeer bijzondere karakter van de taal, die als communicatiemiddel netten schept, maar die ook een cruciaal element is van individuele en collectieve identiteit, laat geen simplistische oplossingen toe. Het is dus tenslotte niet verrassend dat het feit, geen(of onvoldoende)  rekening te houden met deze complexiteit kan leiden tot ondoeltreffende keuzen in termen van toekenning van de middelen, onrechtvaardig in termen van verdeling van de middelen, gevaarlijk voor de diversiteit van taal en cultuur, en zeer zorgwekkend in geopolitieke termen, onder een valse schijn van evidentie.

Il est donc

nécessaire, pour sortir de l’impasse, d’élargir le cadre de la réflexion et de repenser la question de l’enseignement des langues étrangères avec une logique plus vaste, dans laquelle un plus grand nombre de paramètres puissent être réexaminés. L’une des conséquences les plus importantes d’un tel élargissement est qu’il replace la possibilité d’une coordination entre États au centre de l’élaboration des stratégies. Dès que le cadre est ainsi élargi, le problème change du tout au tout : s’il n’est pas facile, il devient soluble – pour le plus grand bénéfice du contribuable, de la justice sociale, et de la diversité des langues et des

cultures.
Om uit het slop te geraken is

het dus nodig het denkkader te verruimen en de vraag over het onderwijs van vreemde talen te herdenken in een ruimere logica, waarin een groter aantal parameters opnieuw kan onderzocht worden. Een van de belangrijkste gevolgen van een dergelijke verruiming is dat het de mogelijkheid van een coördinatie tussen staten in het midden plaatst van de uitwerking van strategieën. Zodra het kader zo verruimd is, verandert het probleem helemaal: al is het niet gemakkelijk, het wordt oplosbaar – tot grootste winst voor de belastingbetaler, voor de sociale rechtvaardigheid en voor de diversiteit van talen en culturen.

80 Peut-être

selon la même logique que les concordats intercantonaux qui règlent, en Suisse, certains

aspects de la politique éducative.
80 misschien volgens dezelfde

logica als de interkantonnale concordaten die in Zwitserland bepaalde aspecten van de opleidingspolitiek regelen.

81 Ce montant est

obtenu comme suit, en extrapolant à partir de la dépense annuelle par habitant en France, qui se monte actuellement à € 137. On a vu que l’adoption du scénario 3 permet de diviser ce chiffre par deux et de le ramener à € 68.50, arrondi ici à 68. Ce chiffre (qui financerait, avec les dotations horaires actuelles en France, l’apprentissage de deux langues étrangères) vaut, par extrapolation, pour les 86% de la population de l’Europe des 25 vivant dans un pays dont la langue principale n’est pas l’anglais (cf. Annexe A1). En revanche, le système scolaire qui sert les 14% de la population européenne vivant dans l’un de ces deux pays devraient apprendre l’espéranto. Supposons que le Royaume-Uni et l’Irlande s’alignent également sur un système scolaire avec deux langues étrangères (espéranto plus une langue tierce) ; par rapport à la dépense par habitant actuelle au Royaume-Uni (dont on supposera ici qu’elle vaut aussi pour la République d’Irlande), qui se monte à € 36 par habitant et par an, ceci suppose une augmentation de € 32. Étant donné une population résidente totale dans l’Europe des 25 de 457 millions, on calcule : 457 x [(68 x 0,86) – (32 x 0,14)] = 457 x 54 = € 24,678 md. À noter que l’on ne dispose pas de données sur le pourcentage de personnes qui, dans l’Europe des 25, ont l’anglais comme langue maternelle (indépendamment du pays de résidence). Pour l’Europe des 15, l’enquête Eurobaromètre n° 54 indique un

chiffre de 17,2%.
81. Dit bedrag wordt als volgt

bekomen, door extrapolatie vertrekkende van de jaarlijks uitgave per inwoner van Frankrijk, die tegenwoordig € 137 bedraagt. Men heeft gezien dat het aannemen van scenario 3 toelaat dit cijfer door twee te delen te reduceren tot € 68,50, hier afgerond op 68. Dit cijfer (dat met de huidige uurtoelage in Frankrijk, het leren van twee vreemde talen zou toelaten) geldt voor 86% van de bevolking van het Europa der 25, die leeft in een land waarvan de hoofdtaal niet het Engels is (zie Bijlage A1). Anderzijds zou het onderwijssysteem dat de 14% van de Europese bevolking bedient, die leeft in een van deze twee landen, Esperanto moeten leren. Laat ons veronderstellen dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland zich ook scharen achter het onderwijssysteem met twee vreemde talen (Esperanto en een andere taal); vergeleken met de huidige uitgave per inwoner in het Verenigd Koninkrijk (waarvan men hier zal veronderstellen dat ze ook geldt voor de Ierse Republiek), die oploopt tot  € 36 per jaar en per inwoner, veronderstelt dat een verhoging met € 32. Gegeven een totale bevolking van het Europa der 25 van 457 miljoen, berekent men: 457 x [(68 x 0,86) – (32 x 0,14)] = 457 x 54 = € 24,678 miljard. Noteer dat men niet beschikt over gegevens op het percentage van de personen, die in het Europa der 25 Engels als moedertaal hebben (onafhankelijk van het land van verblijf). Voor het Europa der 15 gaf het onderzoek Eurobarometer n° 54 een cijfer van 17,2% op.

82 Source : http://www.info-europe.fr/document.dir/fich.dir/QR001028.htm . 82 Bron :

http://www.info-europe.fr/document.dir/fich.dir/QR001028.htm .

83 Ce montant est obtenu comme suit : 0,86 x 457 x 68 = € 26,725 md. 83 Dit bedrag wordt als volgt

bekomen : 0,86 x 457 x 68 = € 26,725 miljard.

84 Le dossier avait

à l’époque (septembre 1922) été bloqué par la France. Léon Béard, alors Ministre de l’éducation nationale, avait même fait « interdire dans toutes les écoles françaises l’enseignement et la propagande pour l’espéranto, comme vecteur dangereux d’internationalisme et comme concurrent au rôle de la langue française dans le monde » (Ministero della Pubblica Istruzione [Italie],

1995).
84. Het dossier werd in die tijd

(september 1922) geblokkeerd door Frankrijk. Léon Béard, toenmalig minister van nationale opleiding, had zelfs doen “in alle Franse scholen het onderwijs en de propaganda voor Esperanto verbieden, als gevaarlijke drager van internationalisme en als concurrent van de rol van de Franse taal in de wereld” (Ministero della Pubblica Istruzione [Italie], 1995).

85 Voir English

mother tongue only… 1000 European jobs for English native speakers, http://lingvo.org/zz/2/15 . Cette pratique a pris fin après de nombreuses protestations, y compris au Parlement européen (voir la question écrite E-4100/00 du parlementaire

Bart Staes, 10 janvier 2001).
85 Zie English mother tongue

only… 1000 European jobs for English native speakers, http://lingvo.org/zz/2/15 . Aan deze praktijk kwam een einde na talrijke protesten, inbegrepen in het Europese Parlement (die de schriftelijke vraag E-4100/00 van parlementslid Bart Staes, 10 januari 2001).