Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
Strategia Laborplano de UEA 2013-2017

Apendico: Strategiaj Prioritatoj de UEA, 2013-17

Strategia prioritato 1.1. Modernigi kaj kompletigi la publikan bildon pri Esperanto. Atingi, ke Esperanto estu vaste komprenata kiel moderna, vivanta lingvo kun unika historio kaj dinamika kulturo.

Tiucele:

 • ellabori informilojn kiuj objektive kaj konvinke prezentas Esperanton por diversaj celpublikoj, zorgante ke la tekstoj kaj tekstaranĝoj estu facile adapteblaj al diversaj kulturaj, fakaj kaj ideaj kuntekstoj;
 • ellabori kaj disvastigi komunajn normojn por la informado, kiuj konsistigas karakterizan “informstilon” de UEA kaj kiujn povas apliki la landaj kaj fakaj asocioj (kaj ankaŭ lokaj grupoj k.s.) en siaj diversaj medioj;
 • ellabori klaran profilon de UEA en internaciaj medioj (interregistaraj kaj neregistaraj), kiu evidentigas la ligitecon de lingvaj kaj komunikaj demandoj al aktualaj temoj kaj difinas la kontribuon de UEA sur tiuj kampoj.

Strategia prioritato 1.2. Varbi kaj prizorgi subtenantojn kaj kunagantojn. Atingi, ke la socia valoro de Esperanto kaj UEA estu vaste rekonata, tiel ke multaj homoj kiuj ne mem uzas Esperanton, tamen morale kaj finance subtenu ĝin aŭ kunlaboru kun Esperanto-organizoj por komunaj celoj.

Tiucele:

 • kunlige kun la agado de TIR, KER kaj CED, krei datumbazon de simpatiantoj-neesperantistoj, la Tutmonda Amikaro de Esperanto, kaj metodojn por varbi ilin;
 • ellabori sistemon (ĉefe retan) por regule sendi al tiuj homoj movadajn novaĵojn, tajlitajn laŭ iliaj interesoj kaj geografia situo;
 • sistemece doni al tiuj homoj eblojn konkrete esprimi sian apogon, per opinisondoj, subskrib-kolektado, donacvarbado, libroreklamado, invitoj al kursoj kaj eventoj, ktp.;
 • alianciĝi kun aliaj neregistaraj organizoj pri specifaj, zorge elektitaj publikaj kampanjoj.

Strategia prioritato 1.3. Varbi, interligi kaj trejni aktivulojn. Disvolvi mondvastan reton de multaj registritaj kaj lertaj aktivuloj pri informado, eksteraj rilatoj, kaj esploro kaj dokumentado.

Tiucele:

 • krei unuecan registrosistemon kaj komuniksistemon ĉe esperanto.net, kaj sisteme aligi al ĝi ĉiujn aktivulojn sur la menciitaj kampoj, por interŝanĝi materialojn, informojn, spertojn kaj ideojn;
 • kunlabore kun la landaj asocioj, ellabori organizan strukturon por TIR kiu faciligas komunikadon kaj kunlaboron pri informado nacikadre kaj transnacie;
 • paralele, evoluigi la organizajn formojn de KER kaj CED por faciligi pli vastan partoprenon de ĉiuj interesitoj en iliaj informretoj kaj agadoj;
 • starigi norman kadron por la trejnado de aktivuloj sur la menciitaj kampoj, kunlabore kun la instancoj de Agadkampo 2: Kapabligo.

Strategia prioritato 2.1. Kursoj kaj ekzamenoj. Plimultigi la homojn, kiuj sukcese trapasis registritan kurson kaj internacian ekzamenon pri Esperanto, i.a. por pli fidinde pritaksi, kiom la lingvo disvastiĝas ĉiujare.

Tiucele:

 • plibonigi la raportadon kaj disvastigon de informoj pri kursoj je ĉiuj niveloj, inkluzive de informoj pri la uzataj materialoj, metodoj, celata lingvo-nivelo, nombro de kursanoj ĉe la komenco kaj fino, ktp, laŭ modelo de la “Kursejo” de edukado.net;
 • konsekvence reklami la KER-ekzamenojn (i.a. kiel necesan kvalifikon por ĉiuj gvidaj aktivuloj), kaj ellabori novajn manierojn ekzameniĝi, laŭ modelo de la internacia ekzamentago elprovita de edukado.net en 2012;
 • elstarigi kaj detale priskribi sukcesajn modelojn de kursoj kaj ekzamenoj, inkluzive de lernejaj studprogramoj, stimulante ilian imitadon kaj adaptadon en ĉiam pli da lokoj.

Strategia prioritato 2.2. Trejnado de gvidaj aktivuloj. Starigi programojn por la trejnado de movadaj organizantoj (de projektoj, renkontiĝoj kaj kongresoj, asocia administrado kaj financo, monvarbado, k.s.), instruistoj, tekstu mantoj (prizorgantoj de retpaĝoj, revuoj k.s.), tradukantoj, terminologoj kaj informaktivuloj.

Tiucele:

 • dokumenti kaj pritaksi la jamajn proponojn pri instruista trejnado (ILEI, UAM, RITE, aliaj) kaj pri trejnado de aktivuloj diversspecaj (de TEJO, diversaj landaj kaj fakaj asocioj);
 • esplori la aktualan staton de tia trejnado ekster la movado, ĉerpante el tio ideojn kaj metodojn aplikeblajn en Esperanto-kunteksto, laŭeble per la efektiva trejnado de aktivuloj kiuj reportas siajn novajn sciojn kaj kapablojn en la movadon;
 • kunlabore kun la plej spertaj trejnantoj kaj praktikantoj en la koncerna fako, ellabori normojn, priskribojn de la enhavo kaj trejnmetodoj, kaj modularan skemon por la organizado de kursoj kaj seminarioj pri tiu fako;
 • enkadre de edukado.net, laŭ modelo de ĝia jam funkcianta Reta Instruista Trejnado aŭ la fako “Liberaj studoj,” krei kaj reklami virtualajn kursojn kiuj sekvas tiujn ellaboritajn programskemojn;
 • stimuli kaj subteni la organizadon de parencaj ĉeestaj kursoj kaj seminarioj diverslande, kaj la disvolviĝon de reto de spertaj trejnantoj kaj organizantoj;
 • laŭeble profiti de ekstermovadaj subvencioj por tiuj ĉi specoj de kapabliga agado, kaj strebi por ĝia ekstermovada agnosko.

Strategia prioritato 2.3. Esperanto kiel eduka movado. Kunlabori kun organizoj je ĉiuj niveloj de la movado por doni al instruado, trejnado kaj tutmondeca edukado pli altan prioritaton en la planado, komunikado kaj agado.

Tiucele:

 • en la informado, multlingve dokumenti kaj elstarigi la edukajn valorojn de la lingvo kaj ĝia kulturo en instruprogramoj kaj neformala edukado;
 • en la eksteraj rilatoj, pli sisteme kaj intense kun labori kun internaciaj kaj naciaj organizoj kies eduka agado (almenaŭ parte) kongruas kun la celoj de UEA, por reciproka interkonatiĝo, pliriĉiĝo je ideoj kaj metodoj kaj praktika kunagado.
 • kadre de la komunumo, plibonigi la komunikadon pri lernado, instruado kaj aliaj priedukaj temoj ĝenerale, per regulaj rubrikoj kaj raportoj en landaj revuoj, retpaĝoj k.s., per prelegoj, kursoj kaj seminarioj enkadre de landaj kaj regionaj renkontiĝoj, kaj per aliaj klerigaj rimedoj kiel filmoj kaj libroj.

Strategia prioritato 3.1. Plivastigi kaj disvolvi la uzadon de la servoj de UEA. Temas ne nur pri pligrandigo de la nombroj de uzantoj, sed ankaŭ pri pliprofundigo de la uzanto- sperto.

Tiucele:

 • plivastigi la Libroservon al plenfunkcia reta vendejo kaj komunumo de uzantoj, kun aldono de recenzoj, komentoj, forumoj k.s.;
 • ebligi “virtualan” partoprenon en la Universalaj Kongresoj, prezentante sonregistraĵojn kaj videojn, novaĵojn, kaj interagajn eblojn dum la kongresa semajno por tutmonda reta publiko;
 • re-orienti la revuon en kombino kun nova retpaĝaro kaj retpoŝtaj bultenoj, por gajni pli da legantoj kaj pli bone speguli la plenan gamon de movadaj agadoj kaj ideoj.

Strategia prioritato 3.2. Fari pli facila, alloga kaj kontentiga la partoprenon en konkretaj kulturaj kaj fakaj agadoj. Per tia partopreno oni firmigas senton de aparteno al la movado (kaj al UEA), kaj krome pludisvolvas la proprajn lingvajn kapablojn kaj kulturan kleron.

Tiucele:

 • konsulte kun la delegitoj kaj ĉefdelegitoj, restrukturi la koncepton kaj funkciojn de la Delegita Reto konforme al nuntempaj bezonoj kaj deziroj;
 • ellabori sistemojn por subteni la fakajn asociojn, ekzemple sur la kampoj de membrovarbado kaj administrado, kotizado, elektronika komunikado, kaj kunlaboro pri fakaj tekstoj kaj terminoj;
 • rekoni, subteni kaj iniciati kulturajn projektojn kun tutmonda partopreno, kiel ekzemple la evoluigo de Vikipedio, Muzaiko, la projekto Vizaĝoj, konkursoj kaj festivaloj de Esperanto-kino kaj -muziko.

Strategia prioritato 3.3. Disvolvi la solidaran helpagadon. Multaj homoj donacas al la fondaĵoj de UEA, iuj kluboj kaj asocioj entreprenas la proprajn solidarajn agadojn, kaj diversaj individuoj helpas aliajn individuojn, klubojn, projektojn ktp. La kampon eblas multe plifortigi per bona komunikado pri bezonoj, subten-ebloj, rezultoj kaj simile.

Tiucele:

 • starigi pli detalan, anekdoto-plenan raportadon pri la celoj kaj rezultoj de subvencioj el la fondaĵoj, por kreskigi fidon kaj donacemon inter la UEA-membraro;
 • krei retpaĝaron por la fondaĵoj, kiu faciligu komunikadon pri aktualaj bezonoj sur diversaj kampoj kaj elekteblaj celoj por la donacantoj;
 • instigi movadanojn kaj movadajn organizojn ĉiunivele al pli aktivaj solidaraj rilatoj kaj agadoj, cele al ĝenerala kreskado de la donacado kaj helpagado.

Strategia prioritato 4.1. Evoluigi pli aktivan kaj koheran organizan kernon. La ĝisnuna sistemo Estraro-Komitato-Centra Oficejo malbone funkcias diversrilate. Necesas krei pli grandan kernan teamon kiu laboru sub komuna strategio, komuniku intense kaj efike inter si, kaj interkonsile prizorgu la ĉefajn agadkampojn.

Tiucele:

 • ellabori strategian laborplanon sufiĉe detalan, ke ĝi kapablu vere gvidi strategiajn elektojn kaj la disponigon de rimedoj sur ĉiuj ĉefa j agadkampoj;
 • tenante la Estraron malgranda, krei novan grupon de aktivuloj ĉirkaŭ ĝi kiuj konstante partoprenu en la farado kaj plenumado de decidoj kaj la gvidado de la Asocio inter la kongresoj;
 • enkonduki sistemon de perreta informfluo, diskutado kaj voĉdonado kiu funkciu rapide, efike, kaj konstante por pli granda aktivularo ol nur kelkkapa Estraro;
 • krei pozitivan etoson kaj sistemon de reciproka informado kaj konsultado inter la volontulaj aktivuloj kaj la stabo de la Centra Oficejo (kune kun ev. aliaj pagataj kunlaborantoj);
 • plibonigi komunikadon pri decidoj kaj agadoj tra la tuta UEA-strukturo, inkluzive de raportado al la ĝenerala membraro.

Strategia prioritato 4.2. Restrukturi kaj plivigligi la rilatojn kun la diversaj aliĝintaj kaj kunlaborantaj landaj asocioj. En la nuna sistemo, aliĝo kaj kunlaboro havas precipe formalan signifon kaj ne estas rekte ligitaj al specifaj formoj de kunagado. Necesas reformi la sistemon por pli bone kombini la fortojn de la diversaj asocioj kaj disvolvi kulturon de kunlaboro kaj kunplanado.

Tiucele:

 • konsulte kun la landaj estraroj, trovi/krei landan laborgrupon kiu kunigu la ĉefajn enlandajn aktivulojn sur la diversaj agadkampoj de UEA por konkretigi kaj efektivigi ĉi tiun strategian planon land- kaj region-nivele;
 • esplori pri la evoluigo de komunaj elektronikaj sistemoj de membro-administrado, kotizado, organizado de renkontiĝoj, informado kaj instruado, komunikado kaj kunlaboro;
 • krei pli flekseblajn kaj inkluzivajn organizajn strukturojn kiuj respondu al la reala bunteco kaj translima agado de la Esperanto-movado, evitante troan fokusiĝon al ŝtataj strukturoj kaj nacieca pensmaniero;
 • ligi la landajn asociojn pli firme al la regionaj komisionoj por plifortigi la regionan kunlaboron, eventuale ĝis reformo de la elektoprocezo por la Komitato por doni al la regionaj komisionoj formalan reprezentan rolon.

Strategia prioritato 4.3. Plisanigi kaj plivastigi la financojn per kreskigo de rimedoj kaj pliefikigo de servoj. La kapitalo de UEA multe kreskis en la lastaj tridek jaroj, sed kreskis ankaŭ la kostoj kaj malkreskis la enspezoj (precipe pro ŝrumpo de la membraro). El tio sekvas konstanta premo al la buĝeto kaj manko de rimedoj por novaj iniciatoj. Necesas do provi plibonigi ambaŭ flankojn de la spezokonto – malaltigi la kostojn kaj altigi la rimedojn.

Tiucele:

 • pliefikigi difinitajn laborojn, surbaze de detala analizo de la praktikaj bezonoj kaj la administraj kaj juraj postuloj, per plia utiligo de nuntempaj teknikaj ebloj (tio postulos investon de kapitalo en la komenco);
 • reformi la kotizosistemon kaj la servojn (ekz. revuon, jarlibron, kongreson) por fari pli alloga la membrecon en diversaj kategorioj, cele al pli amasa membraro kun malpli altaj po-kapaj kostoj;
 • ĝenerale pli vaste reklami la agadon de UEA kaj pli aktive kaj sisteme varbi membrojn, inkluzive de komencantoj kaj progresantoj kiuj lernis per la reto;
 • pliintensigi kaj pliprofesiigi la varbadon de donacoj de ĉiuj specoj: unufojaj, konstantaj (ĉiumonataj), sponsoradoj, testamentoj k.s.;
 • sur zorge elektitaj kampoj, evoluigi daŭripovan sistemon de subvencipetado por financi novajn agadojn.

Antaŭa: Kunordigo

Elŝuteblaj dosieroj

Supren
UEA, 2021