Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
Strategia Laborplano de UEA 2013-2017

Agadkampo 1: Konsciigo

1.1. Ĝeneralaj celoj

 1. 1.1.1. Baza informado. Atingi, ke ĉiu homo kun baza klereco (ekz. ĝis la 7a klaso en lernejo) sciu kernajn faktojn pri Esperanto kaj havu aliron al pli detalaj kaj aktualaj informoj en sia(j) lingvo(j) de kleriĝo.
 2. 1.1.2. Simpatiantoj. Kreskigi informitan tutmondan publikon (prioritate inter opini-kreantoj kiel ĵurnalistoj, verkistoj, intelektuloj, politikistoj kaj simile), kaj kultivi ties pretecon aktive kaj konkrete subteni Esperanton per diversaj agoj kaj en diversaj kuntekstoj.
 3. 1.1.3. Kunagantoj. Ĉe aliaj sociaj movadoj kaj organizoj tutmonde, varbi aliancanojn kiuj vidas en Esperanto rimedon por socia/kultura evoluigo kiu kongruas kun iliaj propraj celoj kaj valoroj.
 4. 1.1.4. Aktivuloj. Ĉe la esperantista publiko, altigi ĉie la ĝeneralan klerecon pri informado (metode kaj enhave), kaj strebi al sinergia efiko de ĉiuj informaj agadoj, tiel kreante pli pozitivan kaj koheran bildon pri la movado.
 5. 1.1.5. Edukado al tutmonda konscio. Ĉe ĉiuj publikoj, inkluzive de tiuj kiuj parolas Esperanton, kreskigi konscion kaj komprenon pri tutmondaj temoj, interalie pri la ligoj inter lingva kaj kultura diverseco kaj paco, justeco, kaj daŭripova evoluo.

1.2. Rolo de UEA

 1. 1.2.1. Disponigo de informoj. Havebligi ĝisdatajn kaj fidindajn informojn kaj informilojn en kiel eble plej multaj lingvoj, adapteblajn al lokaj cirkonstancoj, uzante ĉiujn gravajn teknikajn rimedojn de la nuntempo.
 2. 1.2.2. Reprezentado en internaciaj forumoj. Informi, argumenti, kaj kunlabori sur internacia/tutmonda nivelo kun neregistaraj kaj interregistaraj organizoj, interalie Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko.
 3. 1.2.3. Esploro kaj dokumentado. Ellabori kaj disvastigi novajn sciojn kaj analizojn pri la lingva dimensio de mondaj problemoj kaj pri la rolo (historia, nuna, estonta) de Esperanto en tiaj kuntekstoj.
 4. 1.2.4. Aktivula trejnado. Plialtigi la nivelon de sinprezentado, argumentado kaj kunrilatado ĉe diversaj celpublikoj, profitante de profesiaj metodoj kaj strategioj sur la kampoj de informado, merkatiko kaj lobiado.
 5. 1.2.5. Kunordigo. Faciligi ĉi-kampan kunlaboron inter aktivuloj ĉiulande, kun aparta atento al la plifortigo de la landaj asocioj, al tiuj fakaj asocioj kiuj ludas aktivan konsciigan rolon sur sia laborkampo, kaj al ŝlosilaj temoj (ekzemple, lingvaj rajtoj) en la rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko.

1.3. Organizaj rimedoj (por detaloj vidu poste)

 1. 1.3.1. Esperanto.net. Tiu ĉi retpaĝaro de UEA iĝos ĉefa kunlaborejo pri informado en ĉiuj lingvoj de la movado, simile kiel la esperantlingva paĝaro edukado.net subtenas la laboron de instruistoj. Pri la redaktado respondecos unu el la oficistoj en la Centra Oficejo, kunlabore kun volontula Komisiono (vidu sekvan punkton).
 2. 1.3.2. Tutmonda Inform-Reto (TIR). Sub la gvido de internacia estraro, ĉi tiu nova branĉo de UEA celos kunigi la ĉefajn aktivulojn pri informado ĉiulande. La TIR-estraro respondecos i.a. pri la retejo esperanto.net kaj pri la organizado de trejnprogramoj pri informado; ĝi krome celos proksime kunlabori kun la landaj asocioj, kies agado estas ŝlosile grava sur ĉi tiu kampo.
 3. 1.3.3. Komisiono pri Eksteraj Rilatoj (KER). Tiu ĉi instanco, kiu antaŭe ekzistis nur neformale, kunigos ĉiujn reprezentantojn de UEA en ekstermovadaj forumoj, ekz. ĉe UN kaj Unesko. Ĝi planos la iniciatojn de UEA en tiaj medioj kaj, reciproke, organizos klerigajn aranĝojn kaj publikaĵojn pri demandoj kaj debatoj el tiuj medioj por esperantistoj.
 4. 1.3.4. Centro de Esploro kaj Dokumentado (CED). Tiu ĉi instanco de UEA delonge okupiĝas pri la studo kaj prezento de Esperanto en fakaj kaj politikaj medioj. En la nuna strategio, ĝi havos ankaŭ la taskon kunlaborigi diverskampajn fakulojn kiuj parolas Esperanton aŭ simpatias al ĝi, pri kolektado kaj analizado de informoj, verkado de studoj kaj libroj, organizado de konferencoj kaj simile.
 5. 1.3.5. Subkomitato pri Agadkampo 1. Pri kunordigita strategio sur la tuta agadkampo respondecos almenaŭ du estraranoj, pluraj komitatanoj en la Konsilio, kaj laŭbezone ankaŭ ŝlosilaj aktivuloj el la tri ĉefaj instancoj (TIR, KER, CED), sub la nomo “Subkomitato 1: Konsciigo”.

1.4. Strategiaj prioritatoj sur Agadkampo 1

Strategia prioritato 1.1. Modernigi kaj kompletigi la publikan bildon pri Esperanto. Atingi, ke Esperanto estu vaste komprenata kiel moderna, vivanta lingvo kun unika historio kaj dinamika kulturo. Tiucele:

 • ellabori informilojn kiuj objektive kaj konvinke prezentas Esperanton por diversaj celpublikoj, zorgante ke la tekstoj kaj tekstaranĝoj estu facile adapteblaj al diversaj kulturaj, fakaj kaj ideaj kuntekstoj;
 • ellabori kaj disvastigi komunajn normojn por la informado, kiuj konsistigas karakterizan “informstilon” de UEA kaj kiujn povas apliki la landaj kaj fakaj asocioj (kaj ankaŭ lokaj grupoj k.s.) en siaj diversaj medioj;
 • ellabori klaran profilon de UEA en internaciaj medioj (interregistaraj kaj neregistaraj) kiu evidentigas la ligitecon de lingvaj kaj komunikaj demandoj al aktualaj temoj kaj difinas la kontribuon de UEA sur tiuj kampoj.

Strategia prioritato 1.2. Varbi kaj prizorgi subtenantojn kaj kunagantojn. Atingi, ke la socia valoro de Esperanto kaj UEA estu vaste rekonata, tiel ke multaj homoj kiuj ne mem uzas Esperanton, tamen morale kaj finance subtenas ĝin aŭ kunlaboras kun Esperanto-organizoj por komunaj celoj. Tiucele:

 • kunlige kun la agado de TIR, KER kaj CED, krei datumbazon de simpatiantoj-neesperantistoj, la Tutmonda Amikaro de Esperanto, kaj metodojn por varbi ilin;
 • ellabori sistemon (ĉefe retan) por regule sendi al tiuj homoj movadajn novaĵojn, tajlitajn laŭ iliaj interesoj kaj geografia situo;
 • sistemece doni al tiuj homoj eblojn konkrete esprimi sian apogon, per opinisondoj, subskrib-kolektado, donacvarbado, libroreklamado, invitoj al kursoj kaj eventoj, ktp.;
 • alianciĝi kun aliaj neregistaraj organizoj pri specifaj, zorge elektitaj publikaj kampanjoj.

Strategia prioritato 1.3. Varbi, interligi kaj trejni aktivulojn. Disvolvi mondvastan reton de multaj registritaj kaj lertaj aktivuloj pri informado, eksteraj rilatoj, kaj esploro kaj dokumentado. Tiucele:

 • krei unuecan registrosistemon kaj komuniksistemon ĉe esperanto.net, kaj sisteme aligi al ĝi ĉiujn aktivulojn sur la menciitaj kampoj, por interŝanĝi materialojn, informojn, spertojn kaj ideojn;
 • kunlabore kun la landaj asocioj, ellabori organizan strukturon por TIR kiu faciligas komunikadon kaj kunlaboron pri informado nacikadre kaj transnacie;
 • paralele, evoluigi la organizajn formojn de KER kaj CED por faciligi pli vastan partoprenon de ĉiuj interesatoj en iliaj informretoj kaj agadoj;
 • starigi norman kadron por la trejnado de aktivuloj sur la menciitaj kampoj, kunlabore kun la instancoj de Agadkampo 2: Kapabligo.

1.5. Tempoplanado laŭ jaroj

 1. 1.5.1. La unua jaro de ĉi tiu laborplano (2013-14) fokusiĝas al la starigo de la bezonataj organizaj rimedoj, do al la kreo de pli unueca kaj agopova asocio.
 2. 1.5.2. La dua jaro (2014-2015) elprovos tiujn rimedojn per lanĉo de la unua kunordigita monda kampanjo. Ĉar 2015 estas la cel-jaro de la Jarmilaj Evoluigaj Celoj de UN, okazos vasta tutmonda diskutado pri la evoluo de la monda socio kaj la perspektivoj por la venontaj jardekoj. Do, evidenta fokuso por la informado en tiu jaro estos la rolo de Esperanto en la evoluo de la monda socio post 2015. La preparoj por tiu kampanjo komenciĝos jam tuj post la akcepto de ĉi tiu laborplano, kaj engaĝos ĉiujn flankojn de Agadkampo 1.
 3. 1.5.3. En la tria jaro, post la fino de la kampanjo, oni pritaksos ĝian sukceson kaj tiros konkludojn por la sekvonta strategia laborplano. Samtempe disvolviĝos nova inform-agado ĉirkaŭ la planata lanĉo de la unua Nitobe-raporto pri lingva justeco (vidu ĉe 8.0 sube).
 4. 1.5.4. Provizore, por la kvara jaro (2016-17) oni antaŭvidu la lanĉon de dua kampanjo kunlige kun la 25a datreveno de la Rio-konferenco pri daŭropova evoluo. Same kiel la unua kampanjo prezentos Esperanton kadre de tutmondaj streboj krei pli prosperajn, pacajn kaj sekurajn sociojn, la dua kampanjo prezentos ĝin kadre de klopodoj restarigi sanajn kaj daŭropovajn lokajn kulturojn.

1.6. Strategia laborplano de TIR

2013-142014-152015-162016-17
SP1Relanĉo de esperanto.net; baza informaro, informstilo Unua inform-kampanjo: Eo kaj la monda evoluo post 2015Informado ligita al Nitobe-raporto; fokuso al lingvopolitikoDua inform-kampanjo: Daŭropovo, lingva-kultura diverseco kaj Eo
SP2Amikaro de Esperanto; informbultenoPlivastigo de la Amikaro inter evolu- aktivulojPlivastigo de la Amikaro inter lingvo-aktivulojPlivastigo de la Amikaro inter ekologiaj aktivuloj
SP3Starigo de aktivula reto, trejnado nivelo 1Plivastigo de la reto; aktivigo en kampanjoPritaksado de progreso; planado; 2a nivelo de trejnadoPlivastigo de la reto; aktivigo en kampanjo
 1. 1.6.1. Ĉe ĉiu el la tri strategiaj prioritatoj, la TIR-estraro laboros por sisteme plivastigi la bazon de sia laboro. Post la unua jaro de reorganizo, la sekvontaj jaroj elprovos kaj evoluigos la kapablojn de niaj informaktivuloj. La fokuso de ĉiu jaro postulos novan pensmanieron kaj adaptadon de niaj tradiciaj argumentoj por pli bone respondi al la demandoj de la nuntempo.
 2. 1.6.2. La relanĉita retejo esperanto.net ludos gravan rolon en la tuta laborplano, kiel kanalo por aktualaj informoj, registrejo por aktivuloj kaj subtenantoj, kaj bazo por la komuna organiza laboro inkluzive de la kampanjoj. Ĝia evoluigo estos la ĉefa fokuso de la TIR-estraro sub strategia prioriato 1 (SP1).
 3. 1.6.3. Por plivastigi la publikon, kiun UEA povas senpere atingi kadre de sia informstrategio, TIR kreos kaj prizorgos datumbazon de simpatiantoj kaj kunagantoj en la diversaj landoj, sub la nomo Tutmonda Amikaro de Esperanto. Membroj de la Amikaro ricevos informojn nacilingve, senkoste, sed de tempo al tempo oni invitos ilin donaci por subteni la laboron de UEA. La bulteno por la Amikaro estos redaktata en Esperanto por posta tradukado en multajn lingvojn. Plivastigo de la Amikaro (SP2) estos unu el la gravaj celoj de la informkampanjoj.
 4. 1.6.4. Trejnado (SP3) ludos fundamentan rolon en la strategio. Plejparte ĝi devos okazi perrete, kun aldonaj seminarioj ĉie kie eblas. La unua nivelo de trejnado koncernos la bazajn principojn de publika informado kaj merkatiko, modernajn komunikajn metodojn kaj strategiojn, kaj ŝlosilajn konceptojn en la informado pri Esperanto. La dua nivelo traktos la pli vastan socian, kulturan kaj politikan kuntekston de la informado pri Esperanto.
 5. 1.6.5. Pli detala strategia laborplano de TIR estos la tasko de ĝia unua estraro kunlabore kun Subkomitato 1: Konsciigo.

1.7. Strategia laborplano de KER

2013-142014-152015-162016-17
SP1Kunlaboro kun CED pri informiloj pri Eo kadre de la monda evoluo Partopreno en konferencoj pri Jarmilaj Evoluigaj Celoj k.s. Fokuso al lingvopolitiko en Eŭropo kaj alilokePartopreno en konferencoj pri daŭropova evoluo
SP2Invitoj al diversaj kunlaborantoj aliĝi al la Amikaro de Eo Partopreno en NRO-konferencoj pri alternativa evoluoPartopreno en konferencoj de lingvo-aktivuloj Formala alianco kun aliaj NRO-oj pri lingvoj kaj daŭripovo
SP3Starigo de reto por E-aktivuloj pri sociaj temojPlivastigo de la reto; aktivigo en kampanjoKlerigado de aktivuloj pri lingvopolitikoPlivastigo de la reto; aktivigo en kampanjo
 1. 1.7.1. La starigo de sinsekvaj “temaj jaroj” profunde influos la laboron de KER, ebligante pli longperspektivan planadon kaj evoluigon de taŭgaj argumentoj kaj agmetodoj. La indikitaj temoj estas tre vastaj, lasante grandan flekseblon en la identigo de porokazaj ŝancoj kaj prioritatoj. Baza koncepto ĉi-rilate estas la neceso eliri el la kutimaj kadroj de argumentado por Esperanto, por trakti ĝin en la kunteksto de grandaj demandoj de socia evoluo.
 2. 1.7.2. La kontribuo de KER al la publika bildo de Esperanto (SP1) konsistos do en la interpretado de diversaj principoj kaj agaddirektoj de la internacia vivo por esperantista publiko, kaj inverse. Kiam UN proklamos difinitajn celojn por sia evoluiga programo, estos la tasko de KER montri kiel Esperanto kaj UEA kontribuas al tiuj celoj, aŭ alternative laboras por aliaj, kompletigaj celoj. La publiko, kiu okupiĝas pri tiaj demandoj, devas vidi Esperanton nek kiel utopion, nek kiel historiaĵon, sed kiel aktivan socian movadon de la nuntempo. Tio postulos zorgan argumentadon, elmetitan en serio de plurlingvaj dokumentoj por legantoj en kaj ekster la movado. Kutime KER kunlaboros kun CED pri tiaj projektoj.
 3. 1.7.3. Ĉe tiu pli informita kaj aktiva publiko, KER krome havos la taskon varbi membrojn de la Amikaro (SP2). Kun fokusa temo kiu ŝanĝiĝos de jaro al jaro, KER-aktivuloj havos okazon renkonti aktivulojn sur diversaj kampoj de politiko kaj kulturo, per kies aliĝo la Amikaro fariĝos ĉiam pli diverseca. Tiun diversecon oni devos atente sekvi en la mastrumado de la Amikaro, por certigi ke la informado daŭre nutros la intereson de ĉiuj membroj. Ĝenerale temos pri varbado de individuoj, sed la plano antaŭvidas ankaŭ la starigon de alianco kun aliaj organizoj aktivaj pri lingvo-ekologio en vasta senco. Kompreneble la realecon kaj utilecon de tia paŝo oni devos pritaksi surbaze de konkretaj faktoj.
 4. 1.7.4. Tradicie, pri la eksteraj rilatoj de UEA aktivas nur kelkaj homoj en ŝlosilaj urboj (Novjorko, Parizo, Ĝenevo, Vieno) aŭ landoj. Prioritate necesas grandigi tiun surlokan aktivularon, kiu havas la eblon facile partopreni en kunvenoj kaj organizi surlokajn seminariojn kaj aliajn elpaŝojn. Samtempe, la plimultiĝo de internaciaj konferencoj por neregistaraj organizoj, kaj la ĝenerala tutmondiĝo de la agado pri internacia politiko, necesigas la starigon de pli vasta reto de aktivuloj (SP3). Ĝenerale temos pri homoj plejparte jam socie enĝaĝitaj, kies intereso pri Esperanto ligiĝas al aliaj interesoj kaj membreco en diversaj organizoj kaj movadoj. KER havos la taskon varbi tiujn homojn, interkontaktigi ilin, kaj provizi ilin per rimedoj por efika reprezenta agado por kaj per Esperanto. Grava paŝo en tio, enkadre de la ĝenerale trejn-strategio, estos baza klerigado pri lingvopolitikaj demandoj, por povi pridiskuti ilin samnivele kiel aliaj sociaj temoj.
 5. 1.7.5. Pli detala strategia laborplano de KER estos la tasko de ĝia unua estraro kunlabore kun Subkomitato 1: Konsciigo.

1.8. Strategia laborplano de CED

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
SP1Ellaboro de indekso pri lingva justeco; kunlaboro kun KER kaj TIR Esploroj pri lingva justeco en diversaj landojLanĉo de unua Nitobe-raporto Diskonigo de la Nitobe-raporto; preparoj por la dua
SP2Kolokvo pri lingva justeco en landoj de la Sudo Kolokvo pri lingva justeco en landoj de la NordoNitobe-konferenco pri lingva justeco Kunlaboro en konferenco pri lingva ekologio
SP3Bazaj klerigaj rimedoj por kursoj pri interlingvistiko Bazaj klerigaj rimedoj pri lingvopolitikoKlerigaj kursoj kaj seminarioj pri lingvopolitikoKlerigaj kursoj kaj seminarioj pri lingva ekologio
 1. 1.8.1. La laborplano de CED emfazas la ellaboron de indekso pri lingva justeco, aldone al ĝia daŭra okupiĝo pri pli vastaj demandoj de lingvo politiko kaj interlingvistiko. Tiu nova projekto ekdiskutiĝis en 2011 kaj atingis pli konkretan formon en 2012; ĝi celas altiri atenton al la sekvoj de la koncepto de lingva justeco por la agado de registaroj kaj la vivo de civitanoj. Kvankam prognozoj pri tia scienca laboro malfacilas, la plano antaŭvidas lanĉon de la unua raporto iam en 2015-2016, do en la tria jaro de ĉi tiu laborplano.
 2. 1.8.2. La kontribuo de CED al la publika bildo pri Esperanto (SP1) do konsistos ĉefe en ĝia laboro pri la indekso, aldone al ĝia kunlaboro kun KER kaj TIR pri la enhavo de diversaj informiloj kaj la retejo esperanto.net. Verŝajne indos krei apartan paĝaron pri la indeksa projekto, eventuale uzante la nomon Nitobe kiu jam de pluraj jaroj ligiĝas kun similtemaj konferencoj organizitaj de CED, ESF kaj diversaj ekstermovadaj institutoj. Rezultoj de la esploroj povos ankaŭ eniri la informadon al la Amikaro de Esperanto.
 3. 1.8.3. La indeksa projekto liveros utilan fokuson por diversaj aranĝoj celitaj al esperantista kaj neesperantista publikoj. Plej ofte tiuj okazos kunlige kun UK. La sperto montris, ke tiuj estas tre bonaj okazoj por kreskigi komprenon kaj simpation inter homoj kiuj profesie okupiĝas pri lingvaj demandoj. Varbitiajn homojn por la Amikaro (aŭ eventuale por speciala sekcio de ĝi, la Konsilantaro de CED aŭ simile) estos unu el la prioritataj taskoj de CED (SP2).
 4. 1.8.4. CED devas ankaŭ okupiĝi pri baza universitatnivela klerigado pri interlingvistiko, ĉu en Esperanto, ĉu en naciaj lingvoj. Tial la laborplano (SP3) antaŭvidas kunlaboron pri tiaj rimedoj en ĉiuj jaroj, kun speciala fokuso al lingvopolitika klerigado en la tria jaro de la plano (prepare al la lanĉo de la raporto pri lingva justeco). Unu celo de tiu laboro estos la kreo de pli granda, lingvopolitike klera kunlaborantaro de CED. Se progresos la laboro de KER, krei aliancon de neregistaraj organizoj ĉirkaŭ la koncepto de lingva ekologio, CED povus ankaŭ ludi gravan rolon en la ellaborado de tiu koncepto kaj en la organizado de komuna konferenco pri la temo.
 5. 1.8.5. Pli detala strategia laborplano de CED estos la tasko de ĝia estraro kunlabore kun Subkomitato 1: Konsciigo.
Antaŭa: Enkonduko Sekva: Kapabligo

Elŝuteblaj dosieroj

Supren
UEA, 2021