Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
UK 1996
UK 1996
PRAGAJ SONORILOJ

Matenaj, n-o 10

Kongresa kuriero, Vendredo la 26-an de julio 1996


Internacia Kongresa Universitato

En la plenŝtopita salono "Karolo Píc" daŭrigis sian laboron Internacia Kongresa Universitato. Kiel unuan prelegonton prezentis la rektoro al la publiko magistron Kep Enderby el Aŭstralio. Temo de lia prelego estis "La indiĝenaj popoloj de Aŭstralio". Al la aŭskultantaro estis prezentita resuma historio de la australia indigena loĝantaro ("aborigenoj") de la pratempo ĝis hodiaŭ. La priskribon de la kortuŝaj krimoj kontraŭ aborigenoj en la pasinteco sekvis priskribo de iliaj vivkondiĉoj en la nuna Aŭstralio.

En la dua prelego "Franz Kafka kaj Prago: verkisto kaj lia urbo" koncentriĝis Doc. Dr. Mauro Nervi (Italio) al la praga medio, en kiu F. Kafka literature aktivis. Detale estis priskribitaj lokoj, kie Kafka vivis, domaĝe, ke ilustraj lumbildoj mankis. Por la nedetale informita auskultanto la preleginto forgesis diri, ke la plej granda - de li menciata - kontraŭjuda pogromo dum la dua mondmilito estis organizita fare de nazioj kaj ke Prago kaj nemalproksima koncentrejo Terezín estis nur ĉeĥa tereno, sur kiu la krimo de faŝistoj estis plenumita. Alia rimarko: en l9l8 oni proklamis ne la ĉeĥan, sed la ĉeĥoslovakan respublikon.

La kompletaj tekstoj de ambaŭ prelegoj estis por dispono al la interesatoj (por l5 CZK).

Vlastimil Novobilský

Azia agado

La 22-an de julio sinsekve okazis kunsidoj rilate al la azia agado. Matene, post la privata kunsido de komisiano pri Azia Esperanto-Movado por sia fermita kunsido kolektiĝis reprezentantoj de 4 landaj asocioj: el Ĉinio, Koreio, Japanio kaj Vjetnamio.

Posttagmeze okazis publika kunsido pri azia agado kun la ĉeesto de ĉ. 40 personoj el 13 landoj. La raportoj kaj diskutoj en la kunsido reale reflektis la nunan situacion de esperanto-movado en aziaj landoj kaj pozitive rezultis precipe por la Azia Esperanto-Kongreso en Ŝanhajo, Ĉinio, en la 22 - 25-a de aŭgusto.

TAKEUTI Yosikazu, KN 147

Premio "Wiener-Schmidt" por Prof. Dr. Miloš Lánský

La ĉi-jaran Premion "Wiener Schmidt", aljuĝata de la Asocio pri Pedagogio kaj Informado (germane Gesellschaft fü r Pedagogik und Information - GPI) estis transdonita al Prof. Dr. Miloš Lánský pro elstaraj sciencaj kontribuoj al la progreso de la metodo de instruado. La premion transdonis Prof. Helmar Frank, prezidanto de la akademio (AIS), dum la solena fermo de SUS 16 (16-a stud-konferenco de Akademio Internacia de la Sciencoj), en la Pedagogia Fakultato de la Karla Universitato en Prago.

R. Fössmeier, KN 2153

Jarkunveno de ISAE

La jarkunvenon de la Internacia Scienca Asocio Esperantista enhavis historian rerigardon de la prezidanto Prof. Stop-Bowitz sur la 90-jara historio de ISAE. Sekvis la honorigo de la eksiĝonta prezidanto kaj ties laboro por Esperanto kaj por la Asocio. La raporto de la sekr.-kasisto emfazis la definitivan financan saniĝon de la Asocio kaj de ties organo Scienca Revuo post la grava krizo en 1988. Post unu horo okazis laŭ la programo kvar prelegoj - la tekstoj aperos en la Scienca Revuo. La redakcia komisiono intencis eldoni specialan kajeron honore al la jubileo kaj al la merita prezidanto. Kontribuoj dezirataj.

ISAE cetere informas ĉiujn prelegintoj de la IKU, ke la redakcio de la Scienca Revuo estas ĝenerale preta, laŭ proponoj el la jarkunveno, publikigi la tekstojn de la IKU-prelegoj. Kontaktadreso por membriĝo aŭ abono (30,- svisaj frankoj jare): ISAE, R. Hauger, Ringstrasse 13, CH 8172 Niederglatt, telefona numero 0041-1-850 28 82

Oficiala akcepto ĉe la vicĉefurbestro de Prago

La 26-an de julio l996 la vicĉefurbestro de urbo Prago Vladimír Drábek akceptis delegacion de esperantistoj, partoprenantoj de la 8l-a Universala Kongreso de Esperanto, en la reprezenta salono de la praga Malnovurba Urbodomo. S-ro V. Drábek en sia alparolo salutis ĉiujn ĉeestantojn kaj esprimis sian konvinkon, ke la 8l-a UK estos daŭre engravurita en la historion de Prago. Prezidanto de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Vlastimil Koc vara, dankis la urbon Praha kaj la vicĉef-urbeston mem por la pozitiva rilato al la UK kaj rememorigis pri la l3a UK en Prago, kiu okazis antaŭ 75 jaroj. Dankojn al Prago kaj ĝia reprezentantaro por la subteno rilatanta al organizo de 8l-a UK esprimis ankaŭ prezidanto de UEA, Lee Chong-Yeong. Lian finan demandon, ĉu nun la vicurbestro sentas sin amiko de Esperanto respondis V. Drábek jese.

La akcepto estis finita per trarigardo de historiaj salonoj de la Malnovurba Urbodomo.

-nov-

Mallongaj raportoj kaj sciigoj:

La lasta kongresano, kiu venis, estas KN 2971 s-ano Victor Nto Nto el Kamerunio, kiun dumvoje al UK forkaptis fremdaj soldatoj. Tiel la landoj en UK atingis la nombron 66.

Ĵaŭde matene ĵurnalisto de RFI (Radio Francio Internacia) intervjuis 4 francajn gekongresanojn pri la UK kaj pri Esperanto. La intervjuo estos baldaŭ aŭdigata sur RFI (99,3 FM).

K.N. 805 kaj 809 publike dankas la oficialan helpanton Jan Navrátil (KN 2518), kiu perfekte plenumigante sian taskon, rapide kaj efike ebligis rehavi perditan aŭtomobilon.

La Asocio po la enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo, NBN

La kvarlingva asocio ekster Esperanto-movado NBN aperis la unuan fojon en UK. Dimanĉe la 21-an de julio je 17.00 organizis inform-kunsidon en la salono Pumpr, kiun ĉeestis 32 personoj el 16 landoj. La sekretario, D-ro Wim M. A. De Smet, skizis la signifon de NBN, ĝian enpenetron el la sciencan mondon, la uzon de Esperanto en la formado de la NBN-nomoj (nun jam pli ol 2000) kaj la rolon de la gvida Asocio, kiu jam ekzistas 25 jarojn.

Denove pri SU-ĜOK

Dum UK okazis 2 prelegprezentadoj pri Su-Ĝok terapio, sufiĉe nova kurac-metodo, kiu baziĝas sur miljara antikva orientmedicina sperto. Krom tio mi kaj miaj helpantoj ĉiutage konsultadas, informadas multajn geinteresulojn. Po kelkaj personoj tage venas por informi min pri sia uzadsperto de Su-Ĝok. Jam aperis "mirakla" eksaniĝo, certe ankoraŭ nelasta. Hieraŭ iu sinjorino el Italio (KN estas konata) rakontis pri sukcesa memkuracado de la longdaŭra pieda parestezio kun vegetativaj ŝanĝoj per simpla masaĝo kun elasta ringo. Oni povus diri, ke jam sufiĉe granda parto de UK publiko sukcese "infektiĝis" pri Su-Ĝok. Logika sekvo de tiu-ĉi proceso estus fakasocia fondaĵo. Pri tio oni pritraktis kun kelkdeko da interesuloj kaj ankaŭ dum kunveno pri scienca kaj faka agado. Ĉiuj informoj pri tio haveblas ĉe organizanto - KN 932 Alfredas Maruŝka, M. D-ro (post-kongresa adreso: p/k. 50, LT-5250 Pasvalys,Litovio). Ni atendos pluajn reagojn de geinteresuloj, eĉ kun negativa kritiko.

Ni dankas ĉiujn subtenintojn kaj subtenontojn de tiu-ĉi ideo, dezirante bonan sanon.

A. Maruŝka

La aŭtoraj duonhoroj en vendredo: Flavio Fonseka, je la 16.30

- ankoraŭ estas en Libroservo havebla lia kantareto

Interreto

Ĵaŭde ekde 12.30 h en plena Symoens vigle diskutis sub gvido de Mark Fettes uzantoj de Internet. En la interreto ni jam povas trovi la Flavajn Paĝojn de Esperanto, kreskas virtuala Esperanto-biblioteko, s-ro Pospíšil KN 2392 iniciatas virtualan terminologian centron. En interreta ortografio regas certa ĥaoso (aux hxaoso?). Rekomendite estas uzi modelon CX nur por interreto (ĝi solvas ankaŭ malfacilaĵojn pri vicordigo). En normo Latin 3 ĉapelitaj literoj kaŝas naciajn literojn, normo ISO 6937/II inkluzivigas literojn eble tutmondajn, sed ofte uzas du signojn por unu litero.

Franko Luin KN 1090 prezentis svedan interretan paĝaron pri Esperanto, enhavanta ekde ĝeneralaj informoj 'kio estas Esperanto' ĝis baza kurso de la lingvo. Per bildo ni prezentas eniran paĝon. Rigardu numeron sube, ĝi prezentas nombron de interesuloj, kiuj enrigardis paĝojn pri Esperanto dum unu monato - do cent (!!) dum unu tago. Do registru bazan adreson Esperanto.xx en via lando kaj varbu por Esperanto per Internet.

ATENTU!

Antaŭ definitiva forlaso de la kongresejo nepre ne forgesu:

  • viziti la Informejon kaj preni viajn perditajn aĵoj
  • vizitu la fotoservon kaj prenu viajn menditajn fotojn
  • vizitu la giĉeton kun suveniroj kaj aĉetu suveniron el la kongresa Prago!
Supren
UEA, 2022