Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
UK 1996
UK 1996
PRAGAJ SONORILOJ

Vesperaj, n-o 9

Kongresa kuriero, Ĵaŭdo la 24-an de julio 1996


Kongresa Kuriero aperas dank' al helpo de firmao océ ČR, s. r. o., océ Graphics, Na Ryšánce 26, Praha 4, kiu disponigis la kopiilon por la UK

Kurso pri Ludo-teorio de profesoro Selten

Sesdeko da kongresanoj hieraŭ, anstataŭ ĝui la kongresajn ekskursojn, kunvenis por kleriĝi per la prelego de nobelpremiulo pri ekonomiko: Daŭrige al sia IKU-prelego kaj kadre de la studkonferenco de AIS, profesoro Reinhard Selten prezentis ok-horan kurson pri la temo "ludoteorio". Pro la fermita kongresejo, AIS tiucele luis la salonon "Marso" en la konferenccentro "Galaksio" en hotelo Forum.
Ĉirkaŭ dekono de la interesuloj eĉ restis por submetiĝi al skriba ekzameneto pri la enhavo de la kurso, cele al akiro de atesto de AIS, kiu validas kiel studunuo por pliaj studoj ĉe AIS.
AIS, kiu kunlabore kun la Internacia Kongresa Universitato proponas ankaŭ aliajn kursojn kaj prelegojn, morgaŭ je la 9-a horo kunvenos en salono Bácskai por sia Akademia Forumo, kiu ĉiufoje traktas temon gravan por la akademia laboro aŭ por scienco ĝenerale. Ĉi-foje la temo estos eblaj adaptoj aŭ aldonoj en la strukturo de AIS. La forumon gvidos OProf. Tyburcjusz Tyblewski.
SUS 16, la 16a studkonferenco de AIS, daŭros ankaŭ post la fino de UK ĝis merkredo, la 31-a de julio. Kursoj kaj prelegoj okazos en ejoj de la pedagogia fakultato de la Karla Universitato, en strato Rettigove 4, atingebla de la metroa stacio Národní Tĝida.

AŬKCIO

Unu el la plej interesaj kaj sur surprizoplenaj UK-programeroj ĉiam estas la aŭkcio. Tie vi povas akiri librojn aŭ aliajn varojn, kiujn vi serĉis jam delonge aŭ pri kies ekzisto vi ĝis nun eĉ ne sciis. Ĉi-foje la aŭkcio okazos vendrede je 12,15 ĝis 13,45 en salono Lapena. Jam antaŭe vi povos konatiĝi kun la aŭkciaĵoj en la libroservo, kie ili estas ekspoziciitaj je 9,00 ĝis 11,00.

Reagoj

En la memorlibron de dumkongresaj bildekspoziciantoj rigardinto enskribis, ke oni devu pli intense konigi Esperanton ankaŭ al la publiko ekster la kongresejo. Tiu instigo inspiris al la sekvanta poemo:

Letero eksteren

Karaj!

Kunvenas trimilo
eltutamonda;
homoj konsciaj
pri il´ kompreniga,
paciga rimedo,
ŝanco unika
por nia planedo;
modelkomunumo,
mikrosocio kultura
malferma eksteren,
frukt´ semadpreta,
pruvita, matura:
Kontaktoj komprenaj
kun ĉiu pri ĉio!
- Pensu pri tio.
Al vi persone, ne al iaj,
korsalute elkongrese!

(Ora-Prage, naŭdeksese.)
Viaj...

Franz-Georg Rössler

ILEI-konkurso

Gajnintoj. En Kongresa Kuriero n-ro 1 aperis ekstra kongresa n-ro de la tradicia ILEI-konkurso. Plej sukcese solvis ĝin s-ro Jindr ich Tomí š ek (1646), Ĉeĥio. Pro bonaj solvoj meritas laŭdon: s-ino Magdalena Juhá sz, Hungario, d-ro Pé ter Pá l Denke (1743), Hungario, s-ro Torsten Lund (1107), Svedio, s-ro Miĥail Ŝestov (1420), Bjelorusio. Ni gratulas kaj petas ilin ĉiujn veni al la budo de ILEI ĵaŭde post la 15-a horo por transpreni librodonacojn.

Premioj de LOTERIO INTELEKTA estos transdonataj en la salono Bácskai vendrede je la 17-a horo. Se vi aĉetis loterion, bv. ĉeesti.

BALTMARO

hodiaŭ je la 18.00 en la trinkejo de la dua etaĝo!

MONDA TURISMO

Marde, en salono Lapenna okazis kunveno de Monda Turismo - faka asocio aliĝinta al UEA. La kunvenon partoprenis ĉ. 300 gekongresanoj - kiuj certe ne perdis la tempon, krome ĉiuj ricevis multajn materialojn pri la agado de MT. Estis prezentitaj ĉefaj celoj de Monda Turismo - pruvi ke la internacia lingvo funkcias ankaŭ en la fako de turismo.
Varmege estis akceptita fondinto de MT (antaŭ 26 jaroj en Vieno) - S-ro Max Finkenzeller, hodiaŭ 90-jara.
Pri sia laboro raportis la estraranoj: Milan Zvara, Ĝenerala Sekretario el Slovakio, Lucille Harmon, Vicprezidanto el Usono, Angel Todorov, estrarano el Bulgario, Aŭgusto Quasqero de la Cruz, estrarano el Hispanio, Marcel Delforge, revizoro, el Belgio, Regina Grzebowska, direktorino de Turisma Servo de MT el Pollando.
Okaze de la tago de lernejo multe da tempo oni dediĉis por sufiĉe nova aktiveco de MT - Internacia Studumo pri Kulturo kaj Turismo en Bydgoszcz, Pollando - trijara kolegio, kiu sukcese funkcias jam 6 jarojn . La informojn pri la Studumo prezentis juna oficisto de MT- Andreo Grzebowski. Daŭre eblas aliĝi al la Studumo, kaj kiel studento, kaj kiel preleganto.
Ĉiuj partoprenantoj de la kunveno estis kore invititaj al 7-a Internacia Kongreso al Hispanio, kiu okazos en julio 1997 en Valencio, kaj al aliaj abundaj aranĝoj vaste tra la mondo.
Regina Grzebowska

TAGO DE LERNEJO

okazis marde en salono Karolo Piĉ, kiu estis plenplena. Nova TV-vidbendo kun vivaj aktoroj, prezentantaj unu familion kaj ĝian ĉiutagan vivon, plaĉis pro sia ridiga spriteco. Post programo, anoncita jam en Pragaj Sonoriloj 1, venis surprizo - fraŭlino Barlaston, kiu tre sprite legis ĉapitrojn el Mazi-serio kaj eksplodigis ridegojn ĉe la aŭskultantoj.
Post la kongrese sekvos tuj ILEI-konferenco kaj gimnazio en Tá bor, suda Bohemio.

Radio-intervjuo

La 24-an de julio 1996 redaktoro de la Ĉeĥa Radio, s-ro Josef Vomá c ka, intervjuis pertelefone rektoron de la Internacia Kongresa Universitato, prof. Dr. Vlastimil Novobilský. La interparolo estis elsendita vive pere de la plej aŭskultata radioprogramo "Radiož urná l" (Radioĵurnalo) kadre de la Ĉeĥa Radio. La rektoro respondis tri demandojn de la redaktoro, nome

1. kio estas IKU, ĝiaj celoj, temoj de la prezentitaj prelegoj

La rektoro klarigis al la aŭskultantoj la tradicion de la universitato, ĝiajn celojn kaj taskojn kaj menciis temojn de ĉiuj 9 perelegoj, kiuj estis elektitaj el 27 proponitaj.

2. kiu estas la plej prominenta partoprenanto de IKU, pri kiu oni parolas

Respondo: prof. Reinhard Selten, Nobel-premiito, kiu prezentis sian prelegon pri ludo-teorio.

3. la stato de aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko

Prof. V. Novobilský koncize tuŝis unuopajn historiajn frazojn de scienc-teknika apliko de Esperanto kaj konstatis, ke ĝi kreskas ĉefe en lastaj jaroj, kiam aperas fakaj vortaroj kaj terminaroj, gazetoj specialigitaj por unuopaj fakoj.

Fakkunsido de Oomoto

Raportas Joel Brozovsky. Pri la fakkunsido res-ondecis Deguĉi Masato; ĝin prezidis Takano Haruki.
La fakkundido de Oomoto logis proksimume 650 kongresanojn al la salono Lapenna lundon matene - nombro kiu egalas al la rekordo farita en la jubilea kongreso en Varsovio. Trideko da oomotanoj kaj amikoj prezentis ekrigardon al japana kulturo kaj la agado kaj pensoj de la japana religia organizo Oomoto.
Ĉeestantoj povis sperteti oomotan meditadon ĉinkon por kvietigi kaj koncentri la animon, kaj spekti no-dancon, popolkanton kaj magion. Kelkaj eĉ povis gustumi japanan verdan ceremonian teon. La nova direktoro de EPA (Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto), DEGUĈI Masato, parolis pri siaj spertoj kaj pensoj rilate al la kongresa temo.
Speciala gasto el la ne-Esperanta mondo, James P. Morton, Dekano de la Katedralo de Sankta Johano la Teologo en Novjorko, Usono, parolis pri sia sperto dum 21 jaroj kunlabori kun Oomoto en interreligia kaj ekologia agado. Tion li rilatigis al la agado de Esperanto, kion li unuafoje spertas ĉi tie en la praga UK. Li parolis iom ankaŭ pri sia plano starigi ion tute novan; tio estas ia centro en Novjorko por interreligia agado. Temas pri konstanta loko kie ĉiaj religioj povu kunlabori por komunaj celoj, prezenti sin al la mondo, kaj aranĝi komunajn eventojn.
Lia parolo instigis reagojn el pluraj aŭskultantoj kiuj simpatias kun tiuj celoj.

Esperantisto Slovaka 50-jara!

La gazeto de esperantistoj en Slovakio ĝisvivas sian 50-an vivjubileon. Post paŭzo ĝi denove aperas kaj por intersiĝantoj ĝi estas trovebla ĉe la rendevua tablo, aŭ rekte ĉe la redakcio: Esperantisto Slovaka, Stano Marĉek, Zvolenská 15, 036 01 Martin, Slovakio. La abonkotizo estas libervola - ricevados ĝin ĉiu, kiu sendos al la redakcio libervolan mondonacon.


Aldono al la naŭa Kongresa kuriero - ĵaŭdo la 24-an de julio 1996

La Laborgrupo por varbado

Prezidis estrarano Triolle, ĉeestis Lindblom (SE), Kvakland (NO), Ledon (BR), Rozenfelde (LV), Darbellay (DE), Huppertz (ND), Yamasaki (JP), kaj observanto Adamske (BE).

I. Raportoj de la sialanda situacio

Diskutoj unue estis ĉefe pri varbado ĝenerale, poste konvertiĝis al la specifo pri tiu por individuaj UEA-membroj. Montriĝis diferencoj laŭ la landoj:
1. En orienta Eŭropo ekonomiaj kaŭzoj estas gravaj, dum en la okcidento troviĝas malkontento pri tio, ke oni estas punata de subvencio de tarifo B (1-monata salajro pagas 11 kotizojn en riĉaj landoj, 3 kotizojn en Paragvajo, 2-monata salajro pagas 1 kotizon en Nikaragvo; 10% de kotizoj estas por pagi kotizojn kurioze, kotizo de UEA estas pli malalta ol tiu de LA en Brazilo)
2. En Nederlando, evidenta utilo de servoj de UEA (Jarlibro, UK ktp.) altiras al tiu ĉi pli da membroj ol LA, dum en aliaj landoj la vico de aliĝo estas unue al LA, due al UEA.
3. Ĉie, aĝo de LA-membroj estas alta. Oni celas junulojn, sed ili havas aliajn interesojn. En Germanio oni optimismas, ĉar maljunuloj havas tempon kaj monon dum junuloj interesiĝas facile, inkluzive de Esperanto.

II. Konkretaj rimedoj proponitaj

1. Delegitoj estu utiligitaj por varbado; por tio ili estu edukitaj (Svedio: aliaj ĉeestantoj unuanime konsentis)
2. Kombinu varbadon por UEA kun tiu por LA. En Brazilo oni dissendas du aliĝilojn kune al 3000 personoj, inkl. eksaj membroj, el kiuj 700 revenas al lokaj grupoj.
3. UK estas granda ligilo, eĉ miraklo (Brazilo), kvankam estas ebleco ke oni unu fojon aliĝinto, eksiĝas la sekvan jaron.
4. Troviĝas homoj, kiuj aliĝas, se nur por la Pasporta Servo.
5. UEA mem devas reteni kaj varbi, skribante rekte al ind. membroj
6. Estas efike distribui materialojn ĉe ekspozicioj por instruistoj.

Konkludo: Kreu komisionon por esplori manieron de varbado laŭ karakterizoj de unuopaj landoj, sub komuna devizo, UEA 2000 (1000 membroj ĝis la jaro 2000)


IKEF invitas siajn membrojn kaj aliajn interesatojn pri komerco kaj ekonomio/ekonomiko al sia Ĝenerala Kunveno (jarĉefkunveno), kun larĝa diskutado pri la celoj de la fakgrupo. Dato kaj horo: Vendredo 26 julio, 15,15 h, salono Pumpr. Plie ni invitas vin al diskutado pri la ekonomia situacio de Ĉeĥio kun reprezentanto de la Komerca Ĉambro. La kunveno okazos en la domo de la firmo ROBERT BOSCH s.r.o., Podviš novkou 25/1661, Praha 4. Dato: vendrede 26 julio, 10,00 h. Kunveno je 9.10 h en la kongresejo ĉe la stando de MONATO (teretaĝo). De tie ni kune veturos per metroo kaj buso al firmao BOSCH. La nombro de partoprenantoj estas limigita al 25. Interesatoj bonvolu registri sin ĉe la stando de MONATO.

Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio

Lunde kunvenis 45 personoj, el kiuj 23 membroj. Prezidanto Stefan Maul atentigis pri kriza financa stato, pro kiu "Internacia Ĵurnalisto" devos esti reduktita je kelkaj paĝoj, por ke ĝi fariĝu malpli kosta. Aliflanke estas kuraĝiga eksploda populariĝo de korespondaj kursoj, kiu montris malsufiĉon da docentoj kaj sekvigis malsukceson pro tro granda sukceso". Kompilata estas ĵurnalisma terminaro de Aleksandro Korĵenkov. Laborgrupo esploros eblojn de movadaj informoj per elektronika reto.

Jarkunveno de IFEF

okazis marde kun ĉeesto de 87 personoj el 19 landoj. La kunvenon prezidis Istvá n Gulyá s, vicprezidanto de IFEF, kiu raportis pri la 48-a FEF-kongreso okazinta en Haago, Nederlando. Prezentitaj estis tri fakaj prelegoj el Germanio, Ĉeĥio, Slovakio. Eta grupo veturis al Eksperimenta Instituto de Ĉeĥa Fervojo, kie oni prezentis la provekzamenojn de la fervojaj kaj urbaj trajnlinioj.
Istvá n Gulyá s, KN 373

La ekskursa merkredo

forgvidis la kongresanojn el Prago al tre diversaj anguloj de Ĉeĥio. Via raportanto direktiĝis (kun la tuta kongresa aro en 4 aŭtobusoj!) al unu el la miraklaj lokoj de la ĉeĥa kulturo - al CESKY KRUMLOV. La sorĉa urbo protektata de UNESCO ĉe la meandro de la plej fama ĉeha rivero Vultavo kaj konsiderata unu el la mondaj kulturaj trezoraĵoj, malkaŝis al ni la sekretojn de la kastelo C eský Krumlov: belegan meblaron kaj valorajn artkolektojn - kiuj dokumentas pri la tempo kaj la regantoj de la kastelo ekde la 14-a jarcento. La kastela kapelo, nobelulaj dormejoj, manĝejoj, la amo per kiu oni tra jarcentoj gardis kaj riĉigis la kastelajn trzorojn, kontribuis al la tute specifa etoso: la ŝtormo kiu trafis la kastelajn ĝardenojn kaj la urbon dum nia vizito forportis nin el la reala mondo. Informitaj ĉiĉeronoj, kleraj tradukistoj, plaĉa manĝpaŭzo en la iama kastela stalo ripozigis la kongresanojn, lacajn de la tritaga kurado de programo al programo en la vastega kongresejo. La merkreda vizito al C eský Krumlov restos unu el la brilaj punktoj de la kongresa programo. Ĉeĥio per C eský Krumlov havas plian kialon por vizito.

Spomenka Ŝtimec

Helpo por redaktoroj

Por la unua fojo UEA-estraranino Michaela Lipari aparte invitis redaktorojn por dikuti kiel UEA povas helpi al ili. Leviĝis pluraj demandoj kaj petoj pri aktualaj informoj kaj fotoj. Konkretiĝis plano, ellabori strukturon de estonta inform-agentejo movada, en kiu kunlaboros UEA kaj fakasocio Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (TEĴA).
-sm-

Novaj akredittitaj ĵurnalistoj:

  • Dr. Wolfgang M. Schwarz, radio Dresdeno
  • A. Kaljusaar Talin, Estonio,
  • A. Junusov, Dagestana televido
  • Lech Kosieniak, SLOWO, Varsovio
  • Bohumil Špacek, Mladá fronta DNES
  • PaedDr. Tomáš Hejzlar, Zora + FK (Japanio)
  • Martin Fabrice, Le Monde - korespondanto
  • Stano Marcek, Esperantisto Slovaka
Tempon havas mi eternan

Lace kuŝas mi en lito, rezumpensas pri la tago:
min tre ĝenas deficito de la tempo por agado.
Al mi mankas ĉiam horo por plenumi ĉiun devon.
Tempon havi estas oro, tempon havi - kia revo!
La feino el fabelo - be!- aperas tre subite.
"La deziro: bagatelo. Mi plenumas ĝin kvalite.
Tempon havas vi eternan. Eĉ junecon vi ricevas."
Korpon sentas mi konsternan, dum nebule ŝi forkrevas.
Mil aferojn povas fari mi dum mia tuta vivo,
tempon ne plu devas ŝpari por vivado en aktivo.
Kiu diras:"Tuj vi faru!", tiu por mi tro nervozas.
Poste, iam mi reagu. Sed nuntempe mi ripozas.
Kie estas jena hasto, kiu daŭre min turmentis?
Mankas ankaŭ tiu drasto, kiun ĉiam tro mi sentis?
Geamikoj, familio maljuniĝis dum la jaroj,
interesas min nenio, nek la aĝo, nek la jaroj.
Pro aflikto ĝi tristiĝas, la restado tutsencela,
al pigrado ĝi instigas, al lanteco, granda, teda.
malaperas emocio: mi labori ne plu volas.
Griza, vana estas ĉio. Tro da temp' volon izolas.
Kun tempveno vol foriris kaj nuliĝis ĉiu amo.
La esperoj tomben drivis, sen lamentoj, sen deklamo.
Mi sopiras la momenton kun la fraz' : "Oldiĝas mi."
suferante la turmenton de senmorta tragedi' !

Trine

IKU - Prelego pri Heyrovký

Marde dum IKU okazis du prelegoj. La unua pri la tutviva verko de akademiano Jaroslav Heyrovský , Nobel-premiito pri la ĥemio de 1959. La ĉeestantoj aŭskultis pri fundamentoj de polarografio kiel scienca metodo kun ebloj utiligi ĝin en la praktiko, kun biografio de Heyrovský kaj lia scienca kaj homa heredo. La prelegon kompletigis televida filmo, en 1994 farita de Ĉeĥa Televido, kies direktoro Ivo Mathé volonte pruntis ĝin por la Esperanto-kongreso. La prelegon prezentis prof. V. Novobilský , CSc, rektoro de la kongresa universitato, kiu samtempe dublis la ĉeĥan filmon.

La duan prelegon prezentis RNDr. Josef Kavka pri Subakva vulkanismo en la nordbohema terciero, kaj kompletigis ĝin per ekzmploj de nordbohemaj mineraloj.

Samseksanoj

En plenplena salono la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj —LSG— sin prezentis al pli ol kvindeko da vizitantoj. Dum preskaŭ unuhora diskutado oni traktis la problemojn de ankoraŭ diskriminaciataj gegejoj. Kelkaj esprimis dankon al LSG por la agado antaŭenigi kaj plibonigi la staton de gegejoj en Esperantujo kaj ekstere. Sekvis la laborkundsido. Elektiĝis nova estraro:

Samideanoj Peter Danning, sekretario, Ulrich Wilke, kasisto, John Wells, prezidanto, estraranoj Torben Kehlet, Pam Lieber, Graham Blakey, kaj Jiří Proskovec.

Feliĉu, eblas!

Tiun broŝuron (tradukitan de Claude Piron) vi nepre havu, ankaŭ por viaj geamikoj! Petu senpage pliajn broŝurojn al Eldonejo PROSVETA, Ch-1808 Monts-de-Corsier, Svislando

AFRIKA AGADO

Antaŭ ol foriri elspezu solidare lastajn kronojn: aĉetu librojn por donaci al afrikaj esperantistoj. Aŭ rekte al tiuj, kiuj partoprenas la kongreson, aŭ ĉe la budo pri Afrika Agado. Sendi pakaĵon al Afriko estas ĉiam iom riska afero do profitu la eblecon rekte enmanigi librojn, gazetojn, donacojn...

La libroservo estas malfermita ĝis 14.00 sabate.


Du Afrikanoj serĉas loĝadon por 8 tagoj post la Kongreso en familio en Prago aŭ alie en Ĉeĥio. Proponojn trasnsdonu al LKK. Dankon!

Supren
UEA, 2022