Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
UK 1996
UK 1996
PRAGAJ SONORILOJ

Matenaj, n-o 1

La unua numero de la kongresa kuriero, de la 19-an de julio 1996

Unu ekzemplero senpaga, ceteraj pagendaj po 2,- CZK.


BONVENON EN PRAGO!

La ĉefurbo de Ĉeĥio bonvenigas esperantistojn el ĉiuj mondopartoj por la 81-a Universala Kongreso de UEA. Prago gastigis Universalan Kongreson lastfoje en 1921, kiam estis fondita ankaŭ SAT, sed postaj totalismaj reĝimoj malhelpis pluajn kongresojn. La nestabila ekonomia situacio en nia lando post ŝanĝo de la politika sistemo malebligis planitan kongreson en 1992, kiun ni deziris dediĉi al la memoro de Jan Amos Komenio (1592-1670), eminenta ĉeĥa pedagogo, kiu jam en la 17-a jarcento filozofie disvolvis la ideon de planlingvo, en kiu li vidis rimedon por disvastigado de klereco inter la popoloj kaj reeduko de la tuta homaro (la kongreso estis lastmomente transigita al Vieno).

Ĉijare do realiĝas la sopiro de ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistoj montri al eksterlandaj samideanoj nian amatan Pragon, "patrinon de ĉeĥaj urboj, urbon centturan", plenan de historiaj memoraĵoj kaj al Praganoj prezenti internaci-lingvan movadon, kies plej bona reprezentanto estas Esperanto. Ĝuu la kongresan etoson kaj sentu vin kiel en rondo familia.

Korektoj de la Kongreslibro

Bonvolu noti, ke ne la Kongresa Libro enŝteliĝis kelkaj eraroj pri la loko kaj tempo de programeroj:

paĝo 45 Trixini - anoncita: mardo en salono Lapenna

devas esti: ĵaŭdo en salono Zamenhof

paĝo 47 Koncerto de ĉeĥaj artistoj

anoncita: 16.45 - 18.00

devas esti: 14.30 - 16.00

paĝo 48 Koncerto J. Dziengielewska

anoncita: ĵaŭdo 14.00 - 15.30

devas esti: mardo 14.00 - 15.30

Honora komitato

ThDr. Rudolf Horský, teologo de husana eklezio

Programŝanĝoj
La inaŭguro de pentraĵ-ekspozicioj okazos lunde en la vestiblo sur la dua etaĝo, ne sur la unua, kiel anoncite en la kongresa libro.

Novaj programeroj

(ankoraŭ ne en via Kongresa Libro, bv. aldoni)

Legantoj de Eventoj, Dimanĉo 17.00 - 18.00, salono Lorenc

FAT (filozofoj): ĵaŭdo 09.00-10.30, salono Vondroušek

ELF-AREK (filatelistoj, kolektantoj) 11.00 - 12.30, salono Vondroušek

ARTISTOJ, kiuj prezentas dum la kongreso, estas invitataj veni al teknika konsiliĝo, sabaton 20 - 21.00, en salono Lorenc (ne al salono Symoens, kiel en viaj invitleteroj!)

Gazetaraj konferencoj

Dimanĉo 12.30 - 13.30 salono Hodler

Lundo 10.00 - 11.00 salono Lorenc

Vendredo 10.00 - 11.00 salono Lorenc

Urbestra akcepto - ĵaŭdo 17.00 - 18.00 en la urbodoma akceptejo. Nur por invititoj! Invitiloj haveblaj ĉe la ĝenerala direktoro de UEA, S-ro Osmo Buller.

Amatora Radio-Stacio - funkcios en la kongresejo. Detalaj informoj dum la kunveno de ILERA, dimanĉo 14.00 - 16.00, salono Pumpr, kaj en la postaj numeroj de tiu ĉi Kuriero.

Por filatelistoj kaj kolektantoj esperantaĵoj:

Ĉe la poŝtoficejo de moravia urbeto Strážnice estas uzata dum la UK en Prago speciala glumarko por registritaj leteroj kun surskribo en Esperanto: "81-a UK en Esperanto Praha 20. - 27. 7. 1996". En kongresa poŝtejo, ĉe ĝia estro, vi povas demandi pri ĝi kaj ankaŭ mendi ĝin.

La kongresan poŝtejon vi povas trovi inter giĉetoj de akceptejo. Ĝi proponas ĉiujn bazajn poŝt-servojn, vi povas tie ankaŭ aĉeti poŝtmarkojn, telefonkartojn jak filatelaĵojn.

TAGO DE LERNEJO DUM LA 81-a UK-o en PRAGO, 23. 7. 1996

La PROGRAMO DE ILEI POR LA TAGO DE LERNEJO

1. Enkonduko: Mila v.d. Horst-Kolinska

2. Prezento de kompleta Cseh-metoda leciono kun uzo de Mazi-filmo.

3. Enkonduko pri la diferencoj inter MAZI TV-serio kaj vid-benda filmo kun prezento de almenaŭ du scenoj kun la ŝanĝoj. Gvidos Roman DOBRZYNSKI, la reĝisoro, kiu ŝanĝojn faris.

4. Surpriza programo de speciala (sekreta) gasto.

5. Se la salono estos daŭre libera kaj se estos volontuloj por spekti pli grandan kvanton de TV-serio por vidi la ŝanĝojn kompare al vid-benda filmo, la Mazi-teamo estas preta prezenti ĝin dum ankoraŭ 30 minutoj, respondante ev. demandojn.

Dum la programo kaj poste funkcios tablo kun nova MAZI-libro LUDU kaj EKZERCU kaj help-materialo tiucele preparita.

Ĉe la tablo deĵoros: s-ino T. KAPISTA. La kolora libro "Mazi en Gondolando", "Ludu kaj ekzercu" troviĝas ankaŭ en kongresa libroservo.

Kadre de la Tago de la Lernejo, invitita de ILEI, prelegos i.a. red. Andrzej Pettyn el la E-Redakcio de Pola Radio pri la temo "Rolo de radioelsendoj en la memlernado de Esperanto". En la prelego li prezentos siajn multjarajn spertojn pri la temo kaj ankaŭ spertojn kolektitajn de aŭskultantoj. Cetere en la kongresa libroservo troviĝas kelkaj libroj kaj broŝuroj de Pettyn, i.a "Ĉu vi volas paroli flue?", "La E-fonetiko en praktiko", "Esperanto en dialogoj" kaj la plej nova "Esperanto laŭ amuzmetodo", en kiu li prezentas amuzajn kaj iafoje strangajn, sed tamen lernigajn novaĵojn kolektitajn el radioelsendoj kaj E-gazetaro.

Salutoj kaj sciigoj

Estimataj kongresanoj

al la 81-a kongreso de Universala Esperanto-Asocio mi deziras plenan sukceson. Certu pri la helpo de TAKE - LA DOMO por la realigo de niaj komunaj ambicioj.

Michel BASSO

prezidanto de TAKE

(Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj)

Bedaŭrinde pro serioza malsaneco mi ne povos partopreni la 81-an UK en Prago 1996. La prognozo estas, ke mi havas nur kelkajn monatojn por vivi. Mi estas tre ĉagrenita, ĉar delonge mi volis viziti Pragon. Se iu kongresano demandus pri mia neĉeesto, bonvolu saluti lin mianome.

Sincere via

D. M. Fulford

BRUNO VOGELMANN

aŭtoro de LA NOVA REALISMO,

kongresa numero 290

informas:

Karaj geamikoj, kiujn mi intencis renkonti dum la kongreso, bedaŭre mi ne plu povas vojaĝi tiutempe, ĉar subite spasmo kun akra muskoldisŝiro en dekstra suro kaŭzis, ke mi apenaŭ povas piediri kaj la resaniĝo daŭros monatojn. Mi delongtempe ĝojis je tiu kongreso kaj estas trista, ke mi ne vidos vin, nun kiam mi estas 87-jara. Mi deziras al vi belajn tagojn kaj bonan sukceson al la kongreso.

Kun koraj salutoj via

Bruno Vogelmann"

Redaktoroj

En Esperantujo abundas magazinoj, ĵurnaloj, bultenoj, informfolioj. Ĉi-jare mi invitis eldonistojn, kiuj havas komercajn" rilatojn kun UEA, prezenti iliajn periodaĵojn en la libroservo por permesi al kongresanoj ilin vidi, foliumi kaj decidi pri abono.

Ni konscias, ke ne ĉiuj gazetoj vivas bonfarte, ke ofte estas problemoj plej diversaj. Kunlaborantaro, interesaj artikoloj, posteuloj, abonantaro.

Venu kaj rakontu viajn spertojn! Eble interŝanĝo de ideoj povus naski novajn solvojn, kiuj plifaciligos ĉies laboron, ĵaŭde 10.00 horo, salono Symoens, unua etaĝo.

Michela Lipari, k n ro 307

Por kongresanoj estas preparitaj ĉe giĉeto speciala eldono de poŝatlaso kun la plano de Prago en Esperanto (Eldonis NORD SERVICE Opava) kaj bela bildokarto de Prago kun surskribo en Esperanto.


Aldono de la unua Kongresa Kuriero - PRAGAJ SONORILOJ

Ekkonu la laboron de ILEI-Komisiono pri Konkursoj

Jam ekde 6 jaroj aktivas la supra Komisiono, kaj ĝi povis altiri konsiderindan nombron da esperantistoj dank' al tio, ke la agadon helpas la redakcio de Eventoj, tiu de Radio Budapeŝto kaj lastatempe Vieno. Por montri al vi ĉiuj, kiel aspektas la plej populara konkurso, la komisionestro kompilis specialan kongresan n-ron esperante ke, koniĝinte kun almenaŭ unu taskofolio, multaj ekhavos konkursemon en septembro, kiam komenciĝos la 7-a konkursojaro.

Jen la nuna taskaro:

6-a jaro, kongresa n-ro .... PLENAĜULOJ Limdato: 23. VII. 1996

  Kolektu almenaŭ ses vortoparojn, kiuj diferencas per s - ŝ literparoj. Ekzemple si - ŝi (3 poentoj) Konstruu kiel eble longan vorton aldonante ĉiufoje unu literon ĉe la komenco. (2 poentoj)
  (Komencu per la nomo de iu konsonanto, ekz. to, ro, so ...) Finu la proverbon: Bona vino ... (2 poentoj) Iu hazarde paŝis sur vian piedon. Kion vi rediras al lia/ŝia "Pardonu!" (2 poentoj) Kio estas la titolo de kvaronjara E-a revueto de poemtradukistoj en Eŭropo? (2 poentoj) 6. Kiu(j) vorto(j) estas fremda(j) en la vico:
  poemo, verso, jambo, trofeo, pirueto, daktilo, poeto, cezuro, stumpo, ritmo
  (3 poentoj)

  7. De kiu estas la citaĵo? (2 poentoj)
  "Samgravas eksplodeg' de astro/ kaj ekrideto de knabin'"

  Solvu la enigmojn: k l r ; l/2 (2 poentoj) 9. Ĝis nun kioma UK estis la plej multnombra? En kiu jaro?
  (2 poentoj)

La solvofoliojn metu en la keston kun surskribo ILEI-Konkurso ĝis la 20-a horo

Kaj nun prenu paperfolion de la formato A/5 (14,8 x 21 cm) kaj supre, dekstre aŭ maldekstre skribu legeble vian kompletan nomon, la landokodon oficialan kaj vian kongresan n-ron, poste unu sub la alia donu laŭvice tre koncizajn respondojn al la numeritaj demandoj. Kiam vi estos preta, metu la falditan folion en skatolon kun surskribo: ILEI-konkurso ĝis la vespero de la 23-a (mardo) de julio. La rezultoj estos elmetitaj ĵaŭde matene. Kiujn interesas la konkurso, serĉu s-ron Kurucz, kiu gvidas unu el la Konversaciaj Rondoj. Lia adreso: Géza Kurucz, Nyíri út 11., HU-6000 KECSKEMÉT, Hungario.

Ekspozicio de bildoj - en la dua etaĝo

Amatora pentristo Stanislav Krajíček - PANO, naskiĝinta la 29-an de julio 1956 en sudmoravia vilaĝo Klečůvka apud urbo Zlín. Li esperantiĝis en jaro 1980. Li laboris kiel murkoloristo jak nuntempe kiel kulispentristo en Filma Akademio en Prago, kie li ankaŭ vivas. Li pentras por ĝojo kaj jam ekspoziciis dum komuna amatora ekspozicio en Kulturdomo Prago 8 en jaro 1992. Li ricevis honoran aprobon de organizantoj.

Supren
UEA, 2022